Jak przygotować?

Temat pracy magisterskiej

Temat pracy powinien określać cel i zakres twojej pracy badawczej. Temat możesz przygotować samodzielnie lub zapytać o wsparcie naszego konsultanta. Obszar naszych badań: marketing, reklama, social media, zarządzanie, bankowość, ecommerce, logistyka, ekonomia, finanse, biznes, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie przedsiębiorstw, inwestowanie w akcje, kryptowaluty i nieruchomości.

Poniżej prezentujemy listę przykładowych tematów pracy magisterskiej, które mogą się przydać przy opracowaniu własnej propozycji.Lista proponowanych tematów do pracy magisterskiej

Absolwenci na rynku pracy.

Adaptacja nieruchomości zabytkowych, w tym zabytków techniki.

Aktywność zawodowa ludności polskiej.

Amortyzacja środków trwałych, ujęcie bilansowe i podatkowe

Analiza ekonomiczno-finansowa i zarządzanie płynnością na przykładzie

Analiza finansowa banku.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (w różnych obszarach jego działalności).

Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, edukacja finansowa, włączenie i wyłączenie finansowe

Analiza finansowa.

Analiza i ocena działań związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce na przykładzie województwa opolskiego.

Analiza kosztów działalności przedsiębiorstw na rynku na przykładzie

Analiza kosztów oraz osiągniętych wyników na przykładzie

Analiza kosztów spółdzielni mieszkaniowych

Analiza możliwości wdrożenia nowoczesnych rachunków kosztów na przykładzie

Analiza oferty produktowej na rynku ubezpieczeń w Polsce na przykładzie

Analiza porównawcza efektywności wykorzystania kredytu i leasingu w działalności przedsiębiorstw

Analiza rozliczeń podatku VAT na przykładzie.....

Analiza strategii marketingowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw.

Analiza systemu motywacyjnego w firmie X.

Analiza systemu podatkowego

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych na przykładzie

Analiza wykorzystania leasingu i faktoringu w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Analiza zjawiska wypalenia zawodowego na podstawie wybranej grupy zawodowej np. u pracowników domów opieki społecznej w Polsce.

Analiza źródeł konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Anomalie na rynkach finansowych.

Audyt i kontrola w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych. • Rozliczenia podatków z wykorzystaniem systemów informatycznych i Internetu.

Badania marketingowe w procesie powstawania firmy

Badania rynku

Badanie efektywności działań promocyjnych.

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych jako weryfikacji ich wiarygodności na przykładzie

Bank centralny.

Banki komercyjne .

Bankowość detaliczna - specyfika, produkty.

Bankowość elektroniczna (internetowa, mobilna, terminalowa itd.), jej produkty i usługi, bezpieczeństwo i zagrożenia.

Bankowość korporacyjna – specyfika, produkty.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bilansowe i podatkowe ujęcie instrumentów finansowych

Budowa strategii lojalności

Budowa zespołów,

Budowanie lojalności konsumenta (np. Instrumenty budowania lojalności na przykładach, uwarunkowania lojalności)

Cechy i podstawowe uwarunkowania podejścia sieciowego

Cechy, typy, źródła informacji

Chatbot, jako nowy kanał komunikacji marketingowej

Controllingowe doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem

Czas w zarządzaniu

Czynniki kulturowe w biznesie międzynarodowym: Japonia, USA, Niemcy, Wielka Brytania

Determinanty decyzji konsumenckich na rynku usług finansowych.

Diagnozowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Diagnozowanie strategii i systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie

Dylematy etyczne związane z ZZL.

Działalność banków komercyjnych.

Działalność depozytowa banków komercyjnych.

Działalność doradcza w bankowości.

Działania marketingowe w agroturystyce

E-biznes, w tym handel elektroniczny i marketing elektroniczny.

Efektywność a atrakcyjność reklam

Efektywność działań marketingowych na rynku

Efektywność wdrażania w organizacji systemów klasy CRM

Ekologiczne aspekty wykorzystania marketingu (ekomarketing, produkt ekologiczny).

Ekspatriacja i repatriacja pracowników,

Elektroniczne instrumenty płatnicze (karty płatnicze, płatności mobilne i internetowe, bitcoin itd.). • E-usługi i internetowe portale finansowe.

Etnocentryzm w decyzjach konsumentów

Etyczne aspekty zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X.

Etyczne aspekty zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X.

Event marketing jako przykład nowoczesnego narzędzia marketingu

Finansowanie inwestycji

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

Finansowe i księgowe skutki wyceny bilansowej wybranych składników aktywów przedsiębiorstwa

Finansowe instrumenty inwestycyjne.

Finansowo księgowe aspekty rozliczeń z tytułu wynagrodzeń na przykładzie

Finansowo-księgowe aspekty różnic kursowych

Formuły tworzenia pakietów wynagrodzeń (dodatki, premie),

Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Franchising jako metoda zdobywania rynku

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania kapitału na przykładzie wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych

Funkcjonowanie instytucji finansowych.

Funkcjonowanie rynku pieniężnego – istota, uczestnicy, instrumenty.

Funkcjonowanie rynku płatności detalicznych.

Giełdy Kapitałowe.

Gospodarowanie czasem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Hybrydowe instrumenty finansowe.

Identyfikacja, i typologia międzynarodowych sieci gospodarczych

Innowacje finansowe, instrumenty i rynki finansowe.

Innowacje produktowe jako narzędzie marketingu

Instrumenty i usługi na rynku finansowym, w tym instrumenty finansowania i inwestowania przedsiębiorstw.

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu

Inwestowanie w nieruchomości

Inwestycje alternatywne

Inwestycje infrastrukturalne

Inwestycje infrastrukturalne.

Inwestycje na rynku nieruchomości.

Inwestycje przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego

Inwestycje przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Inwestycje w sporcie

Jakość warunków pracy na podstawie przedsiębiorstwa X.

Kampanie reklamowe – tworzenie, prowadzenie, efektywność

Kierunki rozbudowy rachunku kosztów dla celów zarzadczych

Klasyfikacja kosztów i cen w przedsiębiorstwach handlowych

Kobiety na rynku pracy w Polsce i UE.

Kompetencje menedżera, a kompetencje przedsiębiorcy

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej.

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym.

Komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych,

Koncepcja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i próba integracji systemowej na przykładzie Zakładu X.

Konflikty interpersonalne w systemie społecznym przedsiębiorstwa

Konflikty w pracy i metody ich likwidowania.

Konkurencyjność rynku usług bankowych.

Konsolidacja sprawozdań finansowych.

Koszty reprezentacji i reklamy w ujęciu bilansowym i podatkowym

Kryptowaluty i giełda

Księgowe i podatkowe ujęcie przychodów ze sprzedaży

Kształtowanie kompetencji,

Kształtowanie międzynarodowych karier zawodowych przez pracowników,

Kształtowanie rozwoju zawodowego pracowników w firmach międzynarodowych,

Kultura marketingowa przedsiębiorstwa, ocena, sposoby kształtowania

Kultura organizacyjna w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Leasing jako zewnętrzna forma finansowania działalności przedsiębiorstw

Marka kraju jako istotny element dokonywania wyborów przez konsumentów

Marka w działalności podmiotu na przykładzie wybranych branż

Marketing czasopism jako środków masowego przekazu

Marketing elektroniczny (np. działania promocyjne w Internecie, wykorzystanie blogów i wirtualnych społeczności w Marketingu)

Marketing internetowy.

Marketing jako element rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem

Marketing miast

Marketing międzynarodowy i globalny.

Marketing organizacji non-profit

Marketing partyzancki – na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Marketing polityczny (kampanie prezydenckie).

Marketing polityczny w prezydenckich / samorządowych kampaniach wyborczych

Marketing religijny

Marketing sportowy – na przykładzie klubów sportowych

Marketing usług

Marketing usług finansowych.

Marketing w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (standaryzacja i adaptacja, produkt, kanały dystrybucji, promocja międzynarodowa, ceny w marketingu międzynarodowym, efekt kraju pochodzenia)

Marketing w firmach konsultingowych /prawniczych/

Marketing-mix jako narzędzie oddziaływania na klientów indywidualnych

Marketingowa analiza rynku dóbr konsumpcyjnych na przykładzie przemysłu/rynku

Marketingowa rola opakowania

Marketingowa strategia kreowania turystycznego produktu regionu

Marketingowe aspekty kształtowania jakości oferty w przedsiębiorstwach usługowych

Marketingowe aspekty kształtowania rynku usług w Polsce.

Marketingowe metody aktywizacji sprzedaży nowych świadczonych usług

Marketingowe strategie rozwoju usług

Marketingowe strategie sukcesu na polskim rynku

Marketingowe uwarunkowania konsumpcji w regionie

Marketingowy sukces (np. „Gwiezdnych wojen”)

Marki prywatne pośredników i ich atrakcyjność dla konsumentów

Media społecznościowe (Social Media).

Metody i techniki organizatorskie wykorzystywane w doskonaleniu działalności przedsiębiorstw, instytucji administracyjnych oraz organizacji społecznych.

Metody pozyskiwania lojalności klientów

Metody strategicznej diagnozy otoczenia i przedsiębiorstwa.

Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Młodzi konsumenci jako specyficzny segment rynku (np. strategie marketingowe na rynku młodego konsumenta, oddziaływanie reklamy na młodych konsumentów, specyfika młodzieży bądź dzieci jako konsumentów)

Mobbing i jego skutki jako zjawisko o charakterze patologii społecznej.

Motywacja i jej stymulacja w zarządzaniu.

Motywacyjna rola systemów wynagrodzeń pracowniczych.

Motywowanie a motywacja w organizacji,

Motywowanie i jego rola w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.

Motywowanie i komunikacja w organizacji wirtualnej

Motywowanie personelu do pracy - teoria i analiza (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej).

Możliwości percepcji informacji

Możliwości wykorzystania zbilansowanej karty wyników w zarządzaniu

MSP na rynku międzynarodowym

Narodowe produkty markowe – analiza sytuacji polskiej i porównanie z innym krajem

Narzędzia oceny instrumentów finansowych (efektywność, ryzyko).

Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. ...

Niefinansowe instrumenty inwestycyjne.

Nowoczesne formy reklamy zewnętrznej

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.

Obrót gotówkowy i bezgotówkowy

Obrót materiałowy

Obrót środkami trwałymi

Obrót towarowy

Obrót towarowy w jednostkach sprzedaży detalicznej na przykładzie

Ocena efektywności reklamy na przykładzie

Ocena kapitału intelektualnego organizacji

Ocena kondycji finansowej firmy na przykładzie

Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena projektów inwestycyjnych.

Ocena przygotowania organizacji do zmian

Ochrona środowiska pracy.

Opakowanie w strategii przedsiębiorstwa.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Opracowanie biznes planu rozwoju przedsiębiorstwa

Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych .

Organizacja i zarządzanie małą firmą

Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne na rynkach finansowych.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partycypacja pracownicza,

Perspektywa czasowa i jej znaczenie dla osiągania sukcesu zawodowego

Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowe formy ewidencji

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

Podejście systemowe w zarządzaniu

Podmioty ZZL i podział ról między nimi,

Podstawowe metody i techniki optymalizacji w zarządzaniu

Podstawowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Podstawowe zasady i cechy podejścia systemowego

Podstawy logistyki międzynarodowej (obsługa zamówień, zarządzanie zapasami, magazyn opakowanie, transport)

Podstawy projektowania systemów zarządzania

Podstawy zarządzania czasem  

Podstawy zarządzania informacją

Polityka cenowa przedsiębiorstw

Polityka dywidendy przedsiębiorstwa.

Polski sektor bankowy.

Poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe – inwestowanie, rewaloryzacja, konserwacja itp.

Poszukiwanie idealnego modelu pracownika w oparciu o rekrutację prasową

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Powstanie i rozwój międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,

Pozyskiwanie źródeł finansowania przedsiębiorstwa.

PR, CSR i Marketing odpowiedzialny społecznie (np. Instrumenty i uwarunkowania CSR, działania marketingowe organizacji non-profit, reklama społeczna)

Pracoholizm a zaangażowanie w pracę

Praktyka stosowania systemów zintegrowanych ERP (finanse, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, gospodarka magazynowa, produkcja, zamówienia, sprzedaż).

Problemy społeczne ochrony pracy.

Problemy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Procedura obsługi faktoringu

Proces starzenia się ludności a polityka społeczna.

Proces tworzenia opakowania na przykładzie produktów firmy

Procesy informacyjne w zarządzaniu.

Product placement jako nowoczesne narzędzie marketingu

Produkt placement jako narzędzie promocji

Programy lojalnościowe, a przekraczanie oczekiwań klientów

Project finance

Projektowanie oraz wdrażanie strategii przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Promocja i ocena otwartych funduszy

Promocja polski (różne aspekty – turystyka, kultura, itp.)

Proste i złożone formy współdziałania gospodarczego (m.in. franchising, kooperacja produkcyjna, alianse strategiczne, partnerstwo publiczno – prywatne, struktury klastrowe).

Przekształcenie książki przychodów i rozchodów w księgi handlowe

Przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, zasady ich kształtowania i oceny.

Przywództwo w organizacji

Psychologia rynków finansowych.

Psychologiczne, socjologiczne i prawne aspekty mobbingu oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku.

Public relations jako element budowania wizerunku firmy.

Public relations w przedsiębiorstwie

Publicity jako narzędzie promocji

Rachunek kalkulacyjny w controllingu przedsiębiorstwa

Rachunek kosztów działań (ABC)

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

Rachunek odpowiedzialności w controllingu przedsiębiorstwa

Rachunki target costing i kaizen costing w controlligu przedsiębiorstwa

Rachunkowość budżetowa.

Rachunkowość finansowa.

Rachunkowość komputerowa.

Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych. • Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw.

Rachunkowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie

Rachunkowość w instytucjach finansowych.

Rachunkowość zarządcza i controlling.

Racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia,

Radzenie sobie ze stresem

Reklama telewizyjna w oczach uczniów

Reklama w Internecie

Reklama w przedsiębiorstwie handlowym

Reklamy porównawcze (efektywność i popularność) na polskim/europejskim rynku

Rekrutacja i dobór kadr,

Rekrutacja i dobór pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie ....

Rekrutacja w przedsiębiorstwach międzynarodowych,

Relacje inwestorskie i nadzór korporacyjny, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, obszarów miejskich itp.

Rodzaje i źródła konfliktów w firmach międzynarodowych,

Rodzina i jej obraz oraz znaczenie we współczesnej reklamie polskiej.

Rola adaptacji pracowników w zarządzaniu.

Rola ceny w marketingu

Rola Internetu w działalności handlowo-usługowej

Rola kierownika (menedżera) w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rola kultury organizacyjnej w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Rola lidera w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa, branży, gałęzi, gminy, powiatu

Rola menadżera w efektywnym kierowaniu na przykładzie przedsiębiorstwa X.

Rola menedżera w małym przedsiębiorstwie.

Rola oraz znaczenie struktury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa X.

Rola personelu w kształtowaniu wizerunku organizacji

Rola rachunkowości w jednostkach sektora budżetowego

Rola warunków pracy i stosunków pracy a zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozwój ubezpieczeń w Polsce na przykładzie

Rozwój zawodowy pracowników

Różnice kulturowe w działaniach marketingowych (np. uwarunkowania kulturowe działań promocyjnych na wybranych przykładach)

Różnice kulturowe w zarządzaniu

Rynek Funduszy Inwestycyjnych.

Rynek kapitałowy, organizacja i działalność giełdy papierów wartościowych.

Rynek leasingu w Polsce

Rynek młodzieżowy jako cel działań marketingowych producentów

Rynek pracy i poziom bezrobocia w wybranych regionach

Rynek pracy jako kontekst strategii personalnej przedsiębiorstwa

Rynek pracy w Polsce i wybranych krajach UE.

Rynki alternatywne.

Ryzyko projektów inwestycyjnych

Sektor bankowy Unii Europejskiej.

Slogan reklamowy – znaczenie we współczesnym marketingu

Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.

Specyfika wynagradzania w organizacjach międzynarodowych,

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ...

Społeczna odpowiedzialność samorządu terytorialnego (np. na podstawie wybranej gminy).

Społeczne skutki bezrobocia.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacyjności w sektorze MSP

Sponsoring jako narzędzie promocji firmy

Sposoby motywowania pracowników

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych.

Sprawozdawczość i analiza finansowa.

Sprzedaż bezpośrednia na wybranych przykładach.

Strategia cenowa podmiotów produkcyjnych

Strategia wprowadzania nowego produktu na rynek.

Strategie finansowe przedsiębiorstw.

Strategie konkurencji przedsiębiorstwa.

Strategie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,

Strategie outsourcingu produkcji i usług.

Strategie reklamowe i komunikacyjne przedsiębiorstw/organizacji (np. strategie promocji na wybranych przykładach, oddziaływanie działań promocyjnych (reklamy) na odbiorców, psychologiczne aspekty oddziaływania reklamy, niekonwencjonalne instrumenty komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem)

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa.

Strategie rynkowe instytucji kredytowych.

Strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Strategie tworzenia i rozwoju sieci przedsiębiorstw.

Strategie zarządzania sytuacją kryzysową.

Strategie ZZL,

Stres organizacyjny – przyczyny i skutki

Struktura kapitałowa banku.

Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa.

Style kierowania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi.

Style życia jako wyznacznik zachowań konsumenckich

System informacji finansowej w przedsiębiorstwie i jego wykorzystanie w procesach zarządzania.

System motywacji jako kluczowy czynnik kształtowania kapitału ludzkiego.

System oceniania okresowego pracowników. ...

System wartości w pracy

System wynagrodzeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie ...

System zarządzania społeczną odpowiedzialnością organizacji (np. wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej).

Sytuacyjne i osobowościowe czynniki efektywności pracowników

Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenie jako element polityki zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.

Szkolenie jako istotne narzędzie rozwoju pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.

Szkolenie personelu jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi. ...

Światowe centra finansowe.

Teorie wykorzystywane do analizy rynków finansowych (oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych).

Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych.

Tworzenie i wykorzystywanie portali korporacyjnych i ich wpływ na konkurencyjność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Ustalanie i podział wyniku finansowego jednostki gospodarczej

Uwarunkowania funkcjonowania oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Uwarunkowania i typy złożoności

Wieloletnie plany inwestycyjne jako czynnik rozwojowy regionu

Wpływ kredytów inwestycyjnych na rozwój małych przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm

Wpływ reklamy na model współczesnej rodziny.

Wpływ technologii informacyjnych na gospodarkę, rynki i organizacje gospodarcze.

Współczesne kierunki badań na rynkach finansowych.

Wybrane problemy kształtowania wizerunku organizacji

Wybrane problemy kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa

Wybrane problemy marketingu na rynku nieruchomości

Wybrane problemy promocji firmy

Wycena papierów wartościowych.

Wykorzystanie analizy fundamentalnej.

Wykorzystanie analizy technicznej .

Wykorzystanie analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do wspomagania prowadzenia analiz finansowych i sprawozdawczości w małych i średnich firmach.

Wykorzystanie badań marketingowych w strategii firmy.

Wykorzystanie kalkulacji kosztów do tworzenia cen produktów

Wykorzystanie nowoczesnej technologii na rynkach finansowych (w tym w rozliczeniach).

Wykorzystanie promocji do budowania pozycji firmy na rynku.

Wykorzystanie rachunku kosztów planowanych w rachunku odpowiedzialności na przykładzie

Wykorzystanie różnych rachunków kosztów do kalkulacji kosztów wytworzenia

Wykorzystanie rynku papierów wartościowych w finansowaniu przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny kondycji finansowej

Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w controllingu

Wykorzystanie technologii informacyjnych, w tym Internetu w zarządzaniu organizacją.

Wynik finansowy

Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego

Wypalenie zawodowe

Wyznaczniki i wymiary współczesnej koncepcji marketingowej

Wyzwania kulturowe,

Zagadnienia z rachunkowości finansowej.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Zarządzanie finansami w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (źródła finansowania, unikanie opodatkowania, zarządzanie ryzykiem)

Zarządzanie instytucjami kredytowymi.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w UE,

Zarządzanie konfliktem w firmie ...

Zarządzanie korporacją w dobie rewolucji IT

Zarządzanie małą firmą na przykładzie ...

Zarządzanie marką (np. strategia produktu/marki na dowolnych przykładach, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw)

Zarządzanie należnościami (zobowiązaniami) przedsiębiorstwa

Zarządzanie nieruchomościami.

Zarządzanie poprzez główne wartości w organizacji w kontekście kształtowania kapitału społecznego

Zarządzanie procesem konsolidacyjnym (m.in. strategie i analizy w procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacja i integracja przedsiębiorstw po nabyciu).

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi.

Zarządzanie relacjami z otoczeniem organizacji.

Zarządzanie ryzykiem bankowym.

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie ryzykiem korupcji

Zarządzanie strukturą kapitału w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie w warunkach sieci

Zarządzanie wiedzą a CRM

Zarządzanie własnym rozwojem

Zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych  (pozyskiwanie personelu, wynagradzanie, różnice kulturowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach wielokulturowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. ...

Zastosowanie nowoczesnych technologii w bankowości.

Zatrudnienie i bezrobocie osób niepełnosprawnych.

Zjawiska kryzysowe w globalnej gospodarce

Zjawisko bezrobocia oraz polityka państwa na rynku pracy w Polsce.

Zmiany w organizacji i zarządzaniu instytucjami publicznymi

Znaczenie analizy finansowej w działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa

Znaczenie bankowej analizy zdolności kredytowej klientów

Znaczenie banku w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Znaczenie emocji w reklamie

Znaczenie i formy rozwoju zawodowego,

Znaczenie kierowania oraz zakres funkcjonalny współczesnego kierownika.

Znaczenie marki w budowaniu pozycji firmy.

Znaczenie systemu okresowych ocen pracowniczych w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy ...

Znormalizowane systemy zarządzania (ISO) jako instrument kształtowania kultury organizacyjnej