Temat pracy magisterskiej - lista1

ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse, logistyka, strategia, ecommerce, bankowość, social media.

Poniżej zamieściliśmy listę przykładowych tematów pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej. Na tej podstawie możesz samodzielnie przygotować temat oraz plan pracy lub zlecić opracowanie tematu naszym konsultantom.


 • Agroturystyka i turystyka wiejska w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa na przykładzie gminy...
 • Aktywizacja zawodowa kobiet na wybranych lokalnych rynkach pracy.
 • Aktywność kapitału niemieckiego w gospodarce polskiej po urynkowieniu
 • Aktywny konsument – szansa czy zagrożenie dla firmy
 • Alianse marketingowe i strategiczne przedsiębiorstw – przesłanki i rezultaty.
 • Alianse strategiczne, fuzje i konsolidacje przedsiębiorstw.
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 • Analiza finansów przedsiębiorstwa
 • Analiza bezrobocia w powiecie X w latach ...
 • Analiza cyklu życia w odniesieniu do wyrobu i procesu.
 • Analiza diagnostyczna w ocenie firmy
 • Analiza dochodów i wydatków budżetu lokalnego na przykładzie gminy X
 • Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych.
 • Analiza dochodów i wydatków jednostki budżetowej.
 • Analiza dynamiki dochodów gospodarstw domowych
 • Analiza Dyrektyw Unii Europejskiej i obowiązujących dotychczas Polskich Norm dotyczących hałasu emitowanego do środowiska.
 • Analiza efektywności komunikacji marketingowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 • Analiza ekonomiczna mikropodmiotów gospodarczych
 • Analiza ekonomiczna podmiotów gospodarczych
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa,
 • Analiza ekonomiczno – finansowa podmiotów gospodarczych,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa X
 • Analiza finansowa jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem i bankiem.
 • Analiza finansowa projektów inwestycyjnych
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie spółdzielczym
 • Analiza finansowa, statystyczna, porównawcza w ocenie atrakcyjności rynku kart płatniczych,
 • Analiza funkcjonalna sieci dystrybucji towarów na przykładzie firmy
 • Analiza funkcjonowania firmy transportowej
 • Analiza funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w mieście
 • Analiza hałasu w środowisku miejskim na przykładzie Łodzi
 • Analiza i ocena funkcjonowania małej firmy
 • Analiza i ocena interakcji państwa ze sferą przedsiębiorczości
 • Analiza i ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 • Analiza i ocena wpływu rozwoju techniki na wybrane dziedziny (np. chirurgia, okulistyka, diagnostyka, laseroterapia).
 • Analiza i ocena zasad wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie...
 • Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych wybranych organizacji.
 • Analiza i wartościowanie pracy.
 • Analiza innowacji opartych na otwartych standardach komunikacyjnych w sektorze ICT.
 • Analiza innowacji w przedsiębiorstwie w warunkach transformacji gospodarczej
 • Analiza interesariuszy spółki giełdowej
 • Analiza kapitału społecznego organizacji jako jej strategicznego potencjału rozwojowego
 • Analiza klienta
 • Analiza kosztów jako instrument kontroli gospodarności w przedsiębiorstwie
 • Analiza kosztów wytwarzania
 • Analiza lokalnych rynków pracy.
 • Analiza marketingowa przedsiębiorstwa,
 • Analiza marketingowej działalności firmy
 • Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa.
 • Analiza modelu/modeli rozwoju strategicznego
 • Analiza nowoczesności organizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Analiza obszarów kreowania Cash flow
 • Analiza opłacalności zastosowania wybranych nośników energii do ogrzewania domku jednorodzinnego w rejonie Łodzi
 • Analiza organizacji aukcji internetowych na wybranych przykładach.
 • Analiza perspektyw wybranych działów gospodarki w kontekście zmian demograficznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Analiza perspektyw wybranych działów gospodarki w kontekście zmian demograficznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie...
 • Analiza popularności papierów wartościowych na rynku kapitałowym
 • Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa X na potrzeby budowy strategii rozwoju.\
 • Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Y
 • Analiza procesu innowacji w przedsiębiorstwie
 • Analiza procesu restrukturyzacji firmy X
 • Analiza procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.
 • Analiza przedsiębiorstwa w oparciu o metody wskaźnikowe i indeksy statystyczne, badanie
 • Analiza punktów krytycznych, jako narzędzie controllingu operacyjnego.
 • Analiza regionalnych strategii innowacji
 • Analiza regionalnych systemów innowacji jako infrastruktury rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw
 • Analiza rynków
 • Analiza rynku i badania rynku
 • Analiza rynku pracy w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Analiza rynku pracy w powiecie cieszyńskim,
 • Analiza sił i słabości firmy
 • Analiza skuteczności i efektywności instrumentów wspierania innowacji w regionie.
 • Analiza statystyczna wybranych branż gospodarki w ujęciu regionalnym
 • Analiza stosowanych kluczowych metod oceny innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Analiza strategiczna na przykładzie studium przypadku
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstw i organizacji publicznych w oparciu o wybrane metody,
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa
 • Analiza strategii marketingowej firmy X
 • Analiza struktury dochodów i wydatków gmin na przykładzie...
 • Analiza struktury i współzależności zjawisk gospodarczych
 • Analiza struktury organizacyjnej firmy X
 • Analiza SWOT, jako narzędzie controllingu strategicznego.
 • Analiza sytuacji ekonomicznej polskiego rolnictwa
 • Analiza sytuacji ekonomicznej polskiego rolnictwa – z uwzględnieniem metod jego finansowania w kontekście integracji Polski z UE.
 • Analiza techniczna w inwestycjach na rynku kapitałowym
 • Analiza techniczna w inwestycjach na rynku kapitałowym
 • Analiza TOWS/SWOT na przykładzie studium przypadku
 • Analiza uwarunkowań dla kształtowania klastrów innowacyjnych jako model rozwojowego współczesnych organizacji
 • Analiza uwarunkowań procesu formułowania, wdrażania i zmiany strategii
 • Analiza wdrażania Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem w wybranej organizacji
 • Analiza wpływu hałasu komunikacyjnego na środowisko z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego.
 • Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa.
 • Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału w spółce giełdowe
 • Analiza źródeł finansowania w procesie komercjalizacji
 • Analiza, tworzenie i rozwój sieci współpracy i klastrów: analizy porównawcze.
 • Analizy ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie.
 • Analizy rynku,
 • Analizy sektorowe,
 • Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.
 • Analyzing your Competitors
 • Aromamarketing i marketing muzyczny na przykładzie firmy
 • Audit według normy ISO 19011 jako narzędzie oceny wybranej organizacji.
 • Audyt finansowy przedsiębiorstwa i banku.
 • Badania i analiza hałasu na stanowisku operatorów młotów pneumatycznych (aspekcie zdrowotnym i ekonomicznym).
 • Badania i analizy marketingowe
 • Badania marketingowe
 • Badania marketingowe on-line
 • Badanie firmy pod kątem zagrożenia upadłością.
 • Badanie kultury organizacyjnej w wybranym przedsiębiorstwie
 • Badanie pozycji konkurencyjnej operatora telefonii komórkowej
 • Badanie statystyczne np. sieci dystrybucji, charakterystyki klientów i ich oczekiwań, dobieranie próby do badań marketingowych itp.
 • Bank Spółdzielczy jako lokalne centrum finansowe
 • Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstwa.
 • Bankowość
 • Bankowość – podział operacji bankowych – analiza operacji depozytowo – kredytowych; funkcjonowanie systemu bankowego oraz systemu gwarancji bankowych.
 • Bankowość elektroniczna
 • Bankowość elektroniczna, w tym bezpieczeństwo transakcji elektronicznych
 • Bankowość inwestycyjna
 • Bankowość polska w aspekcie europejskich procesów integracyjnych
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako stabilizator wiarygodności systemu bankowego
 • Bariery wdrażania nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania ochroną środowiska.
 • Bariery wdrażania rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska.
 • Bariery wdrażania zmian organizacyjnych w wybranej organizacji
 • Bazy marketingowe, systemy informacji marketingowej
 • Benchmarking jako metoda transferu wiedzy przedsiębiorstwa do jego otoczenia
 • Benchmarking oraz Lean Management jako narzędzia zarządzania strategicznego
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne strategii.
 • Bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej.
 • Bezpieczeństwo transakcji w Internecie.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce w latach 2004-2010.
 • Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w polskiej gospodarce
 • Bezrobocie i inflacja (np. analiza bezrobocia na rynku lokalnym, aktywne
 • i pasywne metody walki z bezrobociem na rynku lokalnym),
 • Bezrobocie w Polsce i krajach UE – społeczno – ekonomiczne skutki tego zjawiska.
 • Bezrobocie w powiecie X w latach ...
 • Bezrobocie, inflacja. Rynek pracy i zatrudnienie, inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia, poprawa dostępu do rynku pracy
 • Bezrobocie, jego przyczyny i skutki
 • biomateriałów.
 • biopaliw
 • Biznes plan jako forma planowania w firmie.
 • Biznesplan dla kluczowych klientów
 • Biznes-plany w działalności gospodarczej.
 • Budowa Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji jako instrument podnoszenia konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej
 • Budowa strategii lojalności
 • Budowa zaufania interpersonalnego w różnego typu przedsiębiorstwach i organizacjach
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa
 • Budowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • Budowanie struktur handlowych i marketingowych
 • Budowanie wizerunku organizacji non-profit
 • Budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego (np. analiza struktury dochodów i wydatków budżetu lokalnego na przykładzie gminy A),
 • Budżet UE
 • Budżetowanie kapitałowe w przedsiębiorstwie usługowym
 • Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie budownictwa drogowego.
 • Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego.
 • Business Opportunities in Poland
 • Business to business marketing – overall analysis and selected applications
 • CAF jako metoda samooceny w wybranej organizacji publicznej
 • Cena jako instrument marketingu
 • Cenotwórcza rola rachunku kosztów w warunkach oligopolu na rynku odzieżowym na przykładzie sklepu X.
 • Charakterystyka i ocena efektywności ekonomicznej i finansowej wybranego przedsiębiorstwa (analiza wskaźnikowa i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa).
 • Chatterbot, jako nowy kanał komunikacji marketingowej
 • Competing with New Products
 • Competitive Marketing Strategies
 • Controlling i monitoring.
 • Controlling kosztów działań marketingowych.
 • Controlling w obszarze płynności finansowej
 • Controlling w strukturze organizacyjnej banku
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • CRM - filozofia budowania trwałych relacji z klientami, czy narzędzie informatyczne?
 • CRM - źródło marketingowej przewagi konkurencyjnej
 • Czas pracy; formy, modele, wymiar czasu pracy, relacje między skracaniem czasu pracy a zmiejszaniem bezrobocia, zatrudnienie w nietypowych wymiarach czasu pracy i formach. Prawne aspekty czasu pracy.
 • Członkostwo w Unii Europejskiej szansą dla regionów wschodniej Polski
 • Czynniki determinujące budowę strategii.
 • Czynniki wpływające na strukturę kapitału w różnych firmach
 • i gałęziach gospodarki.
 • Decentralizacja zarządzania i partycypacja pracowników
 • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie
 • Doktryna ekonomiczna Leona Biegeleisena.
 • Doktryna ekonomiczna Romana Rybarskiego.
 • Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie.
 • Dostosowanie procesu zarządzania przedsiębiorstwem do standardów UE
 • Dynamika procesów motywowania organizacji do rozwoju
 • Działalność depozytowa banków na przykładzie...
 • Działalność inkubatorów trzeciego sektora na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Działalność kredytowa banków na przykładzie...
 • Działania marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia produktu na przykładzie firmy
 • e-business (modele, strategie, rozwiązania praktyczne)
 • efektywności)
 • Efektywność procesów inwestycyjnych.
 • Efektywność wdrożeń w organizacji systemów klasy CRM
 • Efektywność wykorzystania funduszy przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA) i ich wpływ na rozwój gospodarczy
 • e-handel, e-dystrybucja, e-marketing
 • Ekobilansowanie.
 • Ekonomiczne skutki wdrożenia Pakietu Klimatycznego dla przedsiębiorstw sektora paliwowo – energetycznego.
 • Ekonomiczne skutki wdrożenia Pakietu Klimatycznego dla przedsiębiorstw sektora paliwowo – energetycznego.
 • Ekosystemy przemysłowe. Projektowanie i zarządzanie (metabolizm przemysłowy, parki eko-przemysłowe).
 • Ekspansja przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne w poszukiwaniu źródeł
 • E-learning w działalności marketingowej
 • e-marketing (modele, strategie, rozwiązania praktyczne)
 • Emisja papierów wartościowych jako źródło finansowania przedsiębiorstw.
 • Ergonomia oprogramowania komputerowego (tylko dr inż. P. Pietras).
 • Etapy pogłębiania integracji we Wspólnotach Europejskich
 • Etyczna reklama w bankowości
 • Etyczna reklama w turystyce
 • Etyczne problemy w reklamie skierowanej do dzieci
 • Etyczne standardy wybranych firm
 • Etyka biznesu,
 • Euro czy złoty. Analiza opłacalności zmiany waluty w Polsce
 • Eurobiznes
 • Eurokonsument w procesie globalizacji - marketingowe wyzwanie dla współczesnych firm
 • Euromarketing
 • Europejska polityka regionalna i jej wpływ na niwelowanie dysproporcji regionalnych
 • Euroregiony- cele, zasady funkcjonowania, efekty działalności.
 • Ewidencja podatków w przedsiębiorstwie.
 • Ewolucja polskiego systemu banków spółdzielczych
 • Ewolucja polskiej bankowości w latach 1945-1989
 • Ewolucja systemu banków spółdzielczych w Polsce
 • Filozofia sukcesu.
 • Financial analysis of corporate performance
 • Financial aspects of corporate governance
 • Financial markets
 • Financing new technology
 • Finanse elektroniczne. Funkcjonowanie bankowości internetowej.
 • Finanse i bankowość. Rynek kredytowy. Giełda.
 • Finanse jednostek samorządowych.
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego (dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetowe).
 • Finanse publiczne
 • Finanse publiczne – system podatkowy (budżetowy) i finansowa polityka samorządowa.
 • Finanse towarzystw ubezpieczeniowych.
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa kapitałem własnym i obcym.
 • Finansowanie e-biznesu
 • Finansowanie inwestycji rzeczowych – doświadczenia polskich przedsiębiorstw
 • Finansowanie inwestycji za pomocą kredytu i leasingu.
 • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Finansowanie sektora MSP na przykładzie...
 • Finansowanie sektora MSP w warunkach integracji gospodarczej
 • Fora i blogi jako źródło informacji rynkowej
 • Formułowanie planu strategicznego dla wybranej organizacji
 • Formułowanie strategii rozwoju dla wybranej organizacji
 • Formy ograniczania bezrobocia w powiecie..., regionie ...
 • Formy organizacji handlu detalicznego – franchising a alians marketingowy
 • Formy transferu technologii
 • Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Fundusze inwestycyjne -zasady funkcjonowania i miejsce na rynku finansowym.
 • Fundusze pomocowe Unii
 • Fundusze strukturalne Wspólnot Europejskich i ich znaczenie dla państw członkowskich
 • Fundusze venture capital jako szansa rozwojowa polskiej gospodarki
 • funkcje banków
 • Funkcje banków komercyjnych na przykładzie banku X
 • Funkcje planu biznesowego.
 • Funkcjonowanie centrum kosztów w przedsiębiorstwie.
 • Funkcjonowanie Jednolitego Rynku Wewnętrznego
 • Funkcjonowanie organizacji w układzie międzynarodowym.
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dobie przekształceń własnościowych
 • Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwach,
 • Fuzje i podział przedsiębiorstw.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • Generalne problemy zarządzania kadrami na przykładzie wybranej firmy.
 • Globalizacja giełd papierów wartościowych
 • Globalizacja gospodarki a system organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie
 • Globalizacja w związkach z technologią informacyjną
 • Globalne zarządzanie strategiczne.
 • Główne aspekty transferu technologii
 • Gospodarcza polityka regionalna,
 • Gospodarka - problemy ogólne
 • Gospodarka odpadami na terenie wybranego przedsiębiorstwa
 • Gospodarka regionalna. inanse JST.
 • Gospodarka światowa, integracja w świecie, integracja Polski ze Wspólnotami
 • Gospodarowanie czasem pracy we współczesnym przedsiębiorstwie (zarządzanie czasem)
 • Gospodarowanie wodą w przedsiębiorstwie w aspekcie rozwoju zrównoważonego.
 • Grupy, organizacje, instytucje,
 • Gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia kredytu – jako elementy wspierające rozwój przedsiębiorstwa
 • Hałas jako zanieczyszczenie środowiska
 • Handel detaliczny i hurtowy – formy organizacji i kierunki rozwoju w Unii Europejskiej
 • Handel elektroniczny.
 • Handel internetowy.
 • Harmonizacja podatku VAT w warunkach integracji Polski z UE
 • Holding jako teoria i praktyka zarządzania na przykładzie Grupy Firm X,
 • i prognozowanie kosztów
 • Identyfikacja miękkich elementów w sferze zarządzania organizacją
 • Identyfikacja oczekiwań studentów i pracowników naukowych w zakresie wsparcia, w ramach przedsiębiorczości akademickiej
 • Indeksy rozwoju społecznego w skali światowej i kraju.
 • Inflacja w Polsce – antyinflacyjna polityka Narodowego Banku Polskiego,
 • Inflacja w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Przyczyny i sposoby zwalczania
 • inflacja, bezrobocie, prywatyzacja
 • inflacji, bezrobocia, nakładów inwestycyjnych etc
 • Informacje w procesie zarządzania i podejmowania decyzji.
 • Informatyczny system controllingu kosztów i efektywności w przedsiębiorstwie.
 • Innovation and Technological Change
 • Innowacje bankowe
 • Innowacje i ich dyfuzja w skali międzynarodowej.
 • Innowacje i ich wpływ na rozwój gospodarki
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwie.
 • Innowacje w małych przedsiębiorstwach
 • Innowacje w marketingu zakupów i dystrybucji wynikające z użycia multimediów elektronicznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Innowacje zarządcze (kierownicze) we współczesnych przedsiębiorstwach; formułowanie rekomendacji wdrażania różnego typu innowacji zarządczych w przedsiębiorstwach
 • Innowacyjność korporacji
 • Innowacyjność mśp
 • Innowacyjność regionów
 • Innowacyjność:
 • Instrumenty finansowe zarządzania wartością.
 • Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
 • Instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Instrumenty rynku pieniężnego.
 • Instrumenty strategii europromocji
 • Instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej – wnioski dla Polski
 • Instytucje wspierające sektor MSP
 • Integracja europejska
 • Integracja europejska – polityki gospodarcze UE, instytucje UE, polska droga do UE oraz proces dostosowania polskiej gospodarki do wymogów unijnych – próba oceny tego zjawiska.
 • Integracja Polski z UE – procesy dostosowawcze (branże, przedsiębiorstwa
 • Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce
 • Internetowe serwisy wyszukiwawcze.
 • Inter-organizational communications challenges in an international Context.
 • Investment funds
 • Inwentaryzacja składników bilansu.
 • Inwestowanie w kapitał ludzki w firmie.
 • Inżynieria finansowa
 • Istota motywacji do pracy
 • Jakość
 • Jakość – znaczenie jakości w procesie zarządzania firmą, przegląd różnych podejść do TQM, normy ISO i inne oznaczenia w procesie certyfikacji wyrobów.
 • Jednostka i otoczenie (jednostka w organizacji i społeczeństwie),
 • Kapitał intelektualny organizacji
 • Kapitał ludzki w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.
 • Kapitał relacji wybranej organizacji
 • Kapitał społeczny w instytucjach rynku pracy.
 • Kapitał społeczny w regionie – jego erozja oraz wskaźniki wartości
 • kierownik, menedżer , przywódca (funkcje, role, umiejętności).
 • Kierunki poprawy adaptatywności przedsiębiorstwa.
 • Kierunki zmian w zarządzaniu i ich implikacje dla praktyki zarządzania.
 • Klasyfikacji przedsiębiorstw wg grup ryzyka kredytowego oraz analiz wniosków kredytowych
 • Kobiety – menedżerowie.
 • Kodeksy etyczne w Polsce
 • Kodeksy etyczne, jako narzędzie kształtowania proetycznych zachowań organizacji
 • Kompetencje menedżera a kompetencje przedsiębiorcy
 • Komunikacja (m.in. czynniki kształtujące proces komunikowania się),
 • Komunikacja elektroniczna w przedsiębiorstwie.
 • Koncepcja biznes planu wybranej firmy
 • Koncepcja działań marketingowych wskazanego przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Koncepcja i elementy eurodystrybucji
 • Koncepcja rozwoju małej firmy.
 • Koncepcja sponsoringu w zarządzaniu marką
 • Koncepcja strategii rozwoju firmy X
 • Koncepcja systemu informowania kierownictwa – aspekty strategiczne.
 • Koncepcja tworzenia Strategicznej Karty Wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.\
 • Koncepcja wirtualnego sklepu (sprzedaż narzędzi skrawających)
 • Koncepcje ekonomiczne szkoły krakowskiej.
 • Konkurencja a rozwój firmy
 • Konkurencja i konkurencyjność (w ujęciu mikro i makroekonomicznym),
 • Konkurencja jako czynnik rozwoju firmy.
 • Konkurencja na rynku, to jest walka czy rywalizacja.
 • Konkurencja zagraniczna a zachowania strategiczne.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw. Czynniki i warunki wzrostu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
 • Konkurencyjność przemysłu polskiego w Unii Europejskiej (dr E. Jędrych).
 • Konkurs jako sposób na równość szans w polityce kadrowej.
 • konsekwencja dla Polski
 • Konsekwencje dyrektyw Unii Europejskiej dla zarządzania ochroną środowiska w polskich przedsiębiorstwach.
 • Konstrukcja modeli optymalizacyjnych oraz rozwiązań dla przedsiębiorstw np. optymalny plan rozkroju materiałów, wyznaczanie optymalnej struktury produkcji
 • Konsumpcja zrównoważona.
 • Kontrola i audyt w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej,
 • Kontrola wewnętrzna w banku i przedsiębiorstwie.
 • Kooperacja przedsiębiorstw, joint ventures, franchising i inne formy współpracy.
 • korporacji,
 • Koszty pracy; zakładowe koszty pracy, składniki kosztów, kategorie kosztów, optymalizacja zatrudnienia.
 • Koszty przedsiębiorstwa w prawie bilansowym i podatkowym.
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa jako niezbędny element systemu bankowego
 • Kreowanie marki nowego produktu
 • Kreowanie nowych podmiotów gospodarczych.
 • Kreowanie wartości w różnych stadiach cyklu życia
 • Kreowanie wiedzy w organizacji.
 • Kreowanie wizerunku firmy w ramach działań public relations
 • Kreowanie wizerunku polskiego przedsiębiorstwa na Eurorynku
 • Krótko- i długoterminowe prognozy gospodarcze
 • Kryteria konwergencji a polska gospodarka
 • Kształtowanie procesów tworzenia i funkcjonowania sieci wiedzy.
 • Kształtowanie relacji z klientem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Kształtowanie struktury kapitału w spółkach giełdowych – analiza porównawcza (USA, Japonia, Niemcy)
 • Kształtowanie struktury kapitału w spółkach giełdowych – analiza porównawcza (USA, Japonia, Niemcy)
 • Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa – aspekty strategiczne.
 • Kształtowanie zatrudnienia w firmie; planowanie zatrudnienia, metody, optymalizacja zatrudnienia, formy zatrudnienia w zależności od strategii firmy.
 • Kultura marketingowa przedsiębiorstwa, ocena, sposoby kształtowania
 • Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości.
 • Kultura organizacyjna.
 • Kultura przedsiębiorstwa i jej kształtowanie – aspekty strategiczne.
 • Leasing a optymalizacja podatków
 • Leasing jako alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw
 • Leasing, faktoring i kredyt w działalności podmiotu gospodarczego.
 • Liberalizacja rynku usług transportowych w Unii Europejskiej
 • Logistyka
 • Logistyka – zarządzanie logistyczne w procesie kierowania firmą.
 • Logistyka marketingowa
 • Lojalność konsumencka jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy na współczesnym rynku
 • Lokalny wymiar bezrobocia na przykładzie...
 • Mała firma innowacyjna i mała firma technologiczna,
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa – monografia przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo x na danym rynku
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwo w Internecie
 • Management by Innovation
 • Mapowanie procesów. Pomiar procesów.
 • Marketing
 • Marketing – dystrybucja, reklama, produkt, cena, promocja – tworzenie kanałów dystrybucji
 • w przedsiębiorstwie; znaczenie marketingu dla firmy w gospodarce rynkowej.
 • Marketing bezpośredni
 • Marketing bezpośredni i jego narzędzia (CRM)
 • Marketing channel analysis in the industrial/consumer market
 • Marketing communication (process and instruments) in the industrial/consumer market
 • Marketing financial services
 • Marketing Management
 • Marketing międzynarodowy
 • Marketing międzynarodowy – aspekty strategiczne
 • Marketing międzynarodowy – organizacja i technika handlu zagranicznego- znaczenie obrotu zagranicznego dla funkcjonowania firmy.
 • Marketing mix (polityka produktu, polityka cenowa, polityka dystrybucji)
 • Marketing mix dla potrzeb firmy
 • Marketing mix na rynku Unii Europejskiej
 • Marketing Mix,
 • Marketing organizacji niekomercyjnych
 • Marketing partyzancki w małej firmie
 • Marketing personalny
 • Marketing personalny; cele, założenia, czynniki marketingu personalnego, wprowadzenie zasad marketingu do strategii firmy.
 • Marketing Planning and Control in Organization (Profit – Nonprofit)
 • Marketing przemysłowy
 • Marketing przemysłowy i elementy zarządzania wiedza
 • Marketing relacji
 • Marketing research process
 • Marketing sieciowy jako koncepcja działania przedsiębiorstwa na rynku
 • Marketing strategiczny przedsiębiorstw i organizacji
 • Marketing terytorialny, marketing miejsc, e-government
 • Marketing usług
 • Marketing usług finansowych
 • Marketing usług finansowych (marketing bankowy, marketing ubezpieczeń)
 • Marketing usług handlowych
 • Marketing w handlu i usługach
 • Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Marketing w przedsiębiorstwie przemysłowym – diagnoza i ocena.
 • Marketing wewnętrzny przedsiębiorstwa: ocena skuteczności wybranych narzędzi na przykładzie danej organizacji
 • Marketingowa koncepcja działania firmy na rynku
 • Marketingowe determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku Unii
 • Marketingowe determinanty kształtowania jakości oferty w firmach usługowych
 • Marketingowe działania wspierające proces kreowania wartości dla klienta
 • Marketingowe strategie zatrzymania klienta
 • Marketingowe strategie zatrzymania kluczowych klientów w firmie
 • Marketingowe zarządzanie dystrybucją
 • Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej
 • Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej
 • Materialne i pozamaterialne środki pobudzania motywacji w zakładzie pracy. Aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Mechanizmy regulujące czynności człowieka,
 • Mediacje i arbitraż jako efektywne metody negocjacji.
 • Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej
 • Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej
 • Menedżer w międzynarodowym biznesie.
 • Merchandising – budowanie pozytywnego wizerunku firmy w świadomości klientów
 • Merchandising - zarządzanie handlem detalicznym
 • Mergers and acquisitions
 • Metoda controllingu w zarządzaniu kryzysowym
 • Metody analizy i oceny poziomu dojrzałości systemów zarządzania jakością.
 • Metody analizy pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynku Unii Europejskie
 • Metody analizy zjawisk sezonowych
 • Metody badania zadowolenia klienta (np. metodą CIT, Servqual)
 • Metody dostępu do Internetu.
 • Metody i formy walki z bezrobociem w Polsce na przykładzie Urzędu Pracy X
 • Metody lokalizacji centrów logistycznych
 • Metody nowoczesnego zatrudniania personelu
 • Metody nowoczesnego zatrudniania personelu
 • Metody oceny efektywności inwestowania i ich praktyczne zastosowanie.
 • Metody oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstw
 • Metody realizacji projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie (dr inż. P. Pietras)
 • Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa.
 • Metody szacowania ryzyka w bankowości
 • Metody taksonomiczne w zarządzaniu ryzykiem
 • Metody wsparcia procesów decyzyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Metodyka oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych.
 • Metodyka pomiaru kapitału intelektualnego
 • Metodyka sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Miary i czynniki kształcenia płynności finansowej firm
 • Miejsce ceny w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości.
 • Mobilny marketing i skuteczność jego oddziaływania na klienta świetle badań bezpośrednich.
 • Modele kompetencyjne w urzędach administracji publicznej. Ocena luki kompetencyjnej.
 • Modele optymalizacyjne w działalności gospodarczej na wybranym przykładzie
 • Modele procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie
 • Modele strategii promocji i możliwości ich zastosowania w firmie X
 • Modele współpracy banków w ramach UE
 • Modele zarządzania wiedzą
 • Modelowanie ekonometryczne w analizie perspektyw wybranych działów gospodarki
 • Modelowanie i prognozowanie podstawowych mierników makro - ekonomicznych np. stopy
 • Modelowanie i prognozowanie wybranych wskaźników gospodarczych z wykorzystaniem opisowych modeli ekonometrycznych
 • Modelowanie i prognozowanie wybranych wskaźników gospodarczych z wykorzystaniem analizy szeregów czasowych
 • Modelowanie i prognozowanie wybranych zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem sieci neuronowych
 • Modelowanie struktur klastrowych
 • Modelowanie systemu dystrybucji firm X
 • Monitoring i auditing ekologiczny – zastosowanie w praktyce.
 • Motywacja do uczestnictwa w zespołach wirtualnych.
 • Motywacyjność systemu wynagradzania
 • Motywacyjność systemu wynagradzania
 • Motywowanie (elementy motywowania, kształtowanie motywacji pracowników, projektowanie systemów motywacyjnych),
 • Motywowanie i komunikacja w organizacji wirtualnej
 • Motywowanie i wynagradzanie,
 • Motywowanie pracowników w małych przedsiębiorstwie na przykładzie firmy księgowej X,
 • Motywowanie w procesie pracy; modele motywacji, rola motywacji w kierowaniu zasobami kadrowymi, czynniki i instrumenty kształtujące motywację, zasady budowania systemu motywacji.
 • Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla wybranych organizacji
 • msp,
 • Myśl gospodarcza Antoniego Kostaneckiego.
 • Na czym polega lobbing.
 • Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie.
 • Nadzór właścicielski i wpływ akcjonariuszy oraz innych grup interesu na zarządzanie firmą
 • Narodowe style zarządzania.
 • Narzędzia analizy strategicznej w tym metody portfelowe w zarządzaniu;
 • Narzędzia obliczeniowe wspomagające badania statystyczne i ekonometryczne na wybranych przykładach
 • Nauka i sztuka strategicznego myślenia.
 • Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów oraz podstawowy mechanizm osiągania porozumienia.
 • Negocjacje w przedsiębiorstwie (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa).
 • Negocjowanie jako sposób komunikowania się
 • Negocjowanie jako sposób komunikowania się
 • New Product Management
 • New Public Management w sektorze X na przykładzie organizacji XX
 • Nieformalne sieci wiedzy. Wspólnoty działań.
 • niekonwencjonalnych źródeł energii (np. małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe)
 • Nietypowe formy zatrudnienia personelu: leasing, outsourcing, tele-praca, itp.
 • Nietypowe nośniki reklamowe i ich społeczny odbiór
 • Niszczenie wartości przedsiębiorstwa.
 • Nowa formuła przedsiębiorstwa w „nowej ekonomii’’.
 • Nowe formy i kanały dystrybucji produktów finansowych (np. bankassurance, cross-seling, direct)
 • Nowe umiejętności i role menedżerskie
 • Nowoczesna struktura organizacyjna i jej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizacji
 • Nowoczesne formy handlu detalicznego oraz hurtowego w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Nowoczesne formy zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie z udziałem banku komercyjnego.
 • Nowoczesne instrumenty kreowania zespołów wirtualnych.
 • Nowoczesne kanały komunikacji w firmie
 • Nowoczesne metody i techniki zarządzania
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Nowoczesne metody statystyczne wykorzystywanych w analizach rynku,
 • Nowoczesne metody statystyczne wykorzystywanych w zarządzaniu personelem
 • Nowoczesne metody w zarządzaniu bankiem.
 • Nowoczesne systemy finansowo-księgowe jako narzędzie sprawnego zarządzania
 • nowoczesnych materiałów inżynierskich np. kompozyty
 • nowoczesnych technologii i technik wytwarzania
 • Ocena działalności przedsiębiorczej w organizacji.
 • Ocena działalności przedsiębiorstwa
 • Ocena działalności przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej.
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów w sektorze publicznym.
 • Ocena innowacyjności produktu w przedsiębiorstwie
 • Ocena kapitału intelektualnego organizacji.
 • Ocena konkurencyjności kosztowej przedsiębiorstwa.
 • Ocena kontroli menedżerskiej, pod kątem przedsiębiorczości organizacyjnej.
 • Ocena kultury organizacyjnej.
 • Ocena możliwości rozwoju regionu pod względem ekonomicznym.
 • Ocena możliwości wdrożenia w przedsiębiorstwie lub gminie oczyszczalni ścieków nowej generacji.
 • Ocena opłacalności inwestycji niematerialnych (na przykładzie SZJ)
 • Ocena potencjału strategicznego wybranej organizacji
 • Ocena poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością wybranej organizacji według normy ISO 10014
 • Ocena poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością wybranej organizacji według normy ISO 10014
 • Ocena poziomu dojrzałości SZJ firmy X według standardu ISO 10014
 • Ocena poziomu organizacyjnego uczenia się.
 • Ocena poziomu ryzyka określonego zdarzenia poprzez stosowanie wnioskowania przybliżonego sposobem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Ocena poziomu zarządzania wiedzą w organizacji.
 • Ocena pozycji konkurencyjnej e-banku
 • Ocena pozycji konkurencyjnej lub strategicznej organizacji.
 • Ocena pozycji konkurencyjnej małej firmy.
 • Ocena pracy i pracownika; cele, zasady i procedury ocen, kryteria oceny w zależności od ocenianej grupy pracowników, skale ocen, wykorzystanie ocen w procesie kierowania ludźmi.
 • Ocena procesu formułowania strategii.
 • Ocena przygotowania organizacji do zmian.
 • Ocena systemu interwencji na rynku wybranych towarów rolnych i żywnościowych w Polsce w l.2004-2010
 • Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.
 • Ocena wpływu reklamy na efekty ekonomiczne organizacji.
 • Ocena zarządzania z punktu widzenia przedsiębiorczości strategicznej.
 • Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego
 • Ocena zdolności kredytowej w analizie podmiotu gospodarczego.
 • Ocenianie pracowników,
 • Oceny ratingowe w praktyce bankowej
 • Oceń zjawisko protekcji.
 • Ochrona obrotu towarowego - mało skuteczny system ograniczania szarej strefy w polskiej gospodarce.
 • Ochrona środowiska w strategii przedsiębiorstwa.
 • Oddziaływanie polityki pieniężnej na decyzje przedsiębiorstw.
 • Oddziaływanie wybranych instrumentów promocji na zachowania konsumentów.
 • Odzysk (recykling) odpadów powstałych podczas procesów logistycznych
 • OFE
 • Określenie kosztu kapitału w firmie.
 • Opakowania w aspekcie wymagań ochrony środowiska
 • Opodatkowanie osób prawnych i ich kontrola
 • Opracowanie i wdrażanie systemu zarządzania innowacyjnym, kluczowym przedsięwzięciem
 • Opracowanie modelowego przebiegu procesu rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie oceny pracowniczej dla wybranej organizacji
 • Optymalizacja struktury kapitału w firmie.
 • Organizacja działalności personalnej w firmie, cel i zadania, metody Działu Personalnego, organizacja Działu, stosunki z innymi Działami, podstawy prawne administrowania kadrami, dokumentacja Działu, komputerowe wspomaganie administrowania kadrami, metody diagnozy stanu kadrowego w firmie i stosowanych narzędzi.
 • Organizacja działu marketingu w przedsiębiorstwie
 • Organizacja funkcji personalnej,
 • Organizacja i funkcjonowanie samorządów lokalnych
 • organizacja i technika handlu zagranicznego
 • Organizacja i zarządzanie komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich CAE.
 • Organizacja i zarządzanie małą firmą – hurtownią materiałów budowlanych,
 • Organizacja i zarządzanie w instytucjach edukacyjnych i w sferze służby zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia.
 • Organizacja i zasoby kadrowe w małej firmie
 • Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 • Organizacja platformy B2B i ich rola na rynkach instytucjonalnych.
 • Organizacja pracy kierowniczej.
 • Organizacja procesu przetwarzania danych w banku.
 • Organizacja przyszłości i jej podstawowe atrybuty.
 • Organizacyjne i społeczne aspekty ochrony warunków pracy w przedsiębiorstwie
 • Organizowanie i funkcjonowanie pomocy społecznej w okresie transformacji systemowej
 • Otoczenie gospodarcze.
 • Outsourcing jako metoda obniżania kosztów przedsiębiorstwa
 • Outsourcing jako metoda obniżania kosztów przedsiębiorstwa
 • Parki i zarządzanie instytucjami prorozwojowymi
 • Parki technologiczne i ich rola w aktywizacji gospodarczej kraju.
 • Pełnione role, funkcje przez pracowników,
 • Perspektywa finansowa Unii Europejskiej.
 • Physical distribution (logistics and customer service)
 • Plan strategiczny i jego konstrukcja.
 • planowania/kontroli w controllingu
 • planowania/kontroli w controllingu
 • Planowanie działalności organizacji: formułowanie planów strategicznych i operacyjnych.
 • Planowanie i organizacja struktur handlowych
 • Planowanie i prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie.
 • Planowanie karier jako element polityki personalnej.
 • Planowanie marketingowe jako podstawowe narzędzie oceny efektywności działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa
 • Planowanie zasobów ludzkich ,
 • Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywowania personelu.
 • Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego
 • Podatki (np. podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego),
 • Podatki dochodowe i VAT.
 • Podatki lokalne, ich rola regionalna na przykładzie...
 • Podatki, rola w budżecie, skutki
 • Podejście do rozwiązywania problemów w praktyce menedżerskiej - na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
 • Podejście zapobiegawcze w zarządzaniu ochroną środowiska (zapobieganie zanieczyszczeniu, czystsza produkcja).
 • Podłoże i przebieg konfliktów społecznych w organizacjach gospodarczych.
 • Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kart płatniczych.
 • Podstawowe rodzaje dochodów budżetu państwa (VAT, akcyza PIT, CIT).
 • Podstawowe rodzaje działalności banku komercyjnego i ich rentowność (na wybranym przykładzie).
 • Podstawy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Podstawy teoretyczne socjologii organizacji i socjologii pracy,
 • Polityka personalna (m.in. dobór kadr, ocenianie, projektowanie arkusza ocen, szkolenia),
 • Polityka (np. ochrony środowiska, transportowa lub inna) w Unii Europejskiej i jej
 • Polityka badawczo-rozwojowa w Unii Europejskiej
 • Polityka budżetowa Polski w Okresie transformacji
 • Polityka dywidend w polskich spółkach giełdowych
 • Polityka dywidendy w firmie.
 • Polityka gospodarcza samorządów i marketing na szczeblu lokalnym
 • Polityka handlowa UE.
 • Polityka handlowa Wspólnot Europejskich w świetle zasad Światowej Organizacji Handlu
 • Polityka lokalna – strategie rozwoju gmin, wykorzystanie funduszy UE przez gminy, gospodarka finansowa gmin, kompetencje gmin i powiatów
 • Polityka makroekonomiczna państwa (budżetowa, monetarna) w obliczu członkostwa w Unii
 • Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej
 • Polityka personalna we współczesnych organizacjach
 • Polityka produktu
 • Polityka produktu na przykładzie firmy X
 • Polityka produktu w przedsiębiorstwie i instrumenty jej realizacji
 • Polityka rozwoju regionalnego i fundusze strukturalne
 • Polityka Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony środowiska – dostosowania Polski do warunków członkostwa w UE
 • Polska gospodarka a kryteria konwergencji z Maastricht
 • Polski menedżer marketingu – nowe wyzwania w kontekście integracji z Unią Europejską
 • Polski rynek pieniężny w latach 1989-2005
 • Polski sektor MSP w obliczu problemów integracji z Unią Europejską
 • Polski system bankowy a EURO
 • Polski system bankowy w Unii Europejskiej
 • Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym na poziomie regionu – podstawą formułowania strategii rozwoju regionu
 • Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach publicznych: służba zdrowia, edukacja itd
 • Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym w różnego typu przedsiębiorstwach: przedsiębiorstwa o różnym poziomie innowacyjności
 • Pomiar i zarządzanie kapitałem społecznym na poziomie regionu podstawą formułowania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS). Analiza i rozwój regionalnych systemów innowacyjnych podstawą racjonalizacji procesów wdrażania RIS (na przykład: województwo śląskie i inne)
 • Pomiar i zarządzanie kapitałem społecznym w różnych organizacjach i przedsięwzięciach innowacyjnych: klastry innowacyjne i technologiczne, platformy technologiczne, parki technologiczne (wg. propozycji metodologicznych autora tematu)
 • Pomoc publiczna dla sektora MSP
 • Porównanie środków i metod wykorzystywanych do ochrony zasobów komputera lub sieci przed niepowołanym dostępem
 • Porównanie właściwości użytkowych systemów oprogramowania wspomagających prowadzenie działalności małej lub średniej firmy
 • Postawy wobec firmy, pracy,
 • Postępowanie antydumpingowe jako instrument ochrony przed nieuczciwą konkurencją ze strony importowanych towarów w UE
 • Poszerzenie UE – szansą dla inwestorów
 • Poszukiwanie idealnego modelu pracownika w oparciu o rekrutację prasową,
 • Poszukiwanie idealnego modelu pracownika w oparciu o rekrutację prasową,
 • Potrzeba integracji funkcji logistycznej i marketingowej w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Potrzeby i oczekiwania ludzi (związane z pracą),
 • Pozycja i rola związków zawodowych w przedsiębiorstwie.
 • Pozyskiwanie pracowników (działania w sferze zatrudnienia) – polityka zatrudnienia,
 • Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie zadań gminy
 • Praktyka ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Preferencje konsumentów na rynku usług, na rynku samochodów osobowych i innych wyrobów.
 • Pricing policies
 • Problem hałasu emitowanego przez maszyny pracujące na zewnątrz pomieszczeń.
 • Problematyka ochrony środowiska w kontekście wymagań UE
 • Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach w kontekście międzynarodowym
 • Problemy ekonomiczne współczesnego świata (na wybranym przykładzie).
 • Problemy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Problemy i procesy dostosowawcze w polityce rolnej Polski do wymogów Unii Europejskiej
 • Problemy integracji europejskiej
 • Problemy ochrony środowiska pracy.
 • Problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14000.
 • Problemy reklamy,
 • Problemy reklamy,
 • Problemy wdrażania telepracy w przedsiębiorstwie.
 • Problemy zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
 • Problemy zatrudnienia kobiet.
 • Problemy zatrudnienia ludzi starszych.
 • Procedury kredytowe współczesnego banku.
 • Procedury, warunki i metody tworzenia nowych przedsiębiorstw. Monografie wybranych przedsiębiorstw.
 • Proces integracji Polski z Unią Europejską
 • Proces kształtowania długoterminowych relacji firma-klient na przykładzie firmy
 • Proces oceniania pracownika
 • Proces tworzenia informacji dla potrzeb controllingu
 • Proces tworzenia informacji dla potrzeb realizacji funkcji
 • Proces tworzenia wartości w relacjach partnerskich na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Procesy dostosowawcze w polskiej polityce ochrony środowiska do standardów europejskich
 • Procesy dostosowawcze w polskim rolnictwie do standard europejskich
 • Procesy globalizacji i ich implikacje dla zarządzania.
 • Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie,
 • Procesy integracyjne we współczesnej Europie
 • Procesy konsolidacji w sektorze.
 • Procesy konsolidacji w sektorze.
 • Procesy przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach.
 • Product placement w polskim serialu
 • Produkt placement jako narzędzie promocji
 • Produkty bankowe i marketing bankowy.
 • Produkty rynkowe współczesnego banku.
 • Profesjonalizacja zarządzania we współczesnej gospodarce
 • Prognozowanie i symulacja w zarządzaniu zaopatrzeniem
 • Prognozowanie kursów akcji i walut, sygnałów kupna i sprzedaży, cen jednostek uczestnictwa
 • Prognozowanie popytu na wybrane produkty
 • Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie
 • Prognozowanie zjawisk gospodarczych w wybranym regionie
 • Program naprawczy jako element procesu restrukturyzacji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Programy i fundusze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w UE
 • Programy lojalnościowe
 • Programy lojalnościowe a przekraczanie oczekiwań klientów
 • Programy wspólnotowe i instrumenty polityki regionalnej Wspólnoty skierowane do sektora nauki
 • i badań w Polsce
 • Project Management (New Product)
 • Projekcja zmian Wspólnej Polityki Rolnej UE na podstawie wyników helt check. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego w 5 lat po integracji z UE.
 • Projekt witryny internetowej dla wskazanego przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Projektowanie i wdrażanie systemu informacyjnego controllingu kosztów
 • i efektywności.
 • Projektowanie i wdrażanie systemu monitoringu wdrażania RIS (na przykładzie potrzeb województwa śląskiego)
 • Projektowanie strategii i planu strategicznego firmy.
 • Projektowanie strategii przedsiębiorstw i organizacji publicznych (poziom strategii rozwoju, konkurencyjnych, funkcjonalnych),
 • Projektowanie wyrobu przyjaznego dla środowiska.
 • Promocja dodatkowa w przedsiębiorstwie
 • Promocja jako narzędzie marketingowej działalności firmy na rynku
 • Promocja jednostki samorządu terytorialnego oparta na otwartych kanałach komunikacyjnych.
 • Promocja marketingowa
 • Promocja placówki edukacyjnej – jej oferty kształcenia na wybranym przykładzie.
 • Promocja zatrudnienia na przykładzie wybranych lokalnych rynków pracy.
 • Promocja zintegrowanych grup przedsiębiorstw na przykładzie wybranego klastra branżowego
 • Promotion, Public Relation, Sponsoring
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Próba sformułowania strategii przedsiębiorstwa.
 • Prywatyzacja w Polsce i na świecie – znaczenie tego procesu dla gospodarki rynkowej i dla budżetu.
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność czynnikami sukcesu rynkowego.
 • Przedsiębiorczość i polityka innowacyjna,
 • Przedsiębiorczość i sposoby jej pobudzania w nowoczesnej firmie.
 • Przedsiębiorczość intelektualna i możliwości jej rozwoju.
 • Przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej (analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń)
 • Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji.
 • Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Przemiany gospodarcze w Polsce w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej
 • Przemiany w organizacji i zarządzaniu.
 • Przepływy pieniężne w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Przepływy wiedzy w firmach internetowych.
 • Przesłanki i efekty wirtualizacji zarządzania.
 • Przesłanki i warunki wyboru wygrywającej strategii.
 • Przygotowanie województwa łódzkiego do absorpcji środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia
 • Przykładowe tematy prac dyplomowych:
 • Przystąpienie Polski do unii gospodarczej i walutowej. Wpływ euro na polski rynek finansowy
 • Public relations i kształtowanie wizerunku firmy.
 • Rachunek ekonomiczny w procesach decyzyjnych.
 • Rachunek kosztów działań –ABC
 • Rachunek kosztów działań w placówkach ochrony zdrowia(ABC)
 • Rachunek kosztów jako źródło informacji dla controllingu
 • Rachunek kosztów jakości –projektowanie, analiza
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
 • Rachunek kosztów, jako podstawa podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
 • Rachunkowość bankowa.
 • Rachunkowość funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
 • Rachunkowość jako system informacyjny controllingu
 • Rachunkowość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Rachunkowość zarządcza.
 • Racjonalizacja procesu konstruowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
 • Racjonalizacja procesu produkcyjnego w firmie
 • Racjonalizacja zużycia materiałów i surowców w jednostkach gospodarczych.
 • Ranking funduszy inwestycyjnych
 • Ranking Towarzystw Ubezpieczeniowych i OFE
 • Raporty środowiskowe przedsiębiorstw.
 • Realizacja programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.
 • Recepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Recykling i projektowanie dla recyklingu. Projektowanie systemów recyklingu.
 • Reengineering i jego stosowanie w praktyce.
 • Region, rozwój regionalny, samorządność terytorialna, wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa.
 • regionów.
 • Reklama poprzez zabawę (advertainment) – nowa forma komunikacji z odbiorcą
 • Reklama ukryta w branży turystycznej na podstawie wybranych filmów
 • Reklama w działalności promocyjnej firmy
 • Rekrutacja i selekcja kadr.
 • Relationship Marketing
 • Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja górnictwa
 • Restrukturyzacja górnictwa ( hutnictwa ) na przykładzie
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw (w przemyśle i usługach).
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw (w przemyśle i usługach).
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Skarbu Państwa,
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego
 • Restrukturyzacja sektorów i podmiotów gospodarczych.
 • Restrukturyzacja strategiczna
 • Restrukturyzacja zatrudnienia; rodzaje restrukturyzacji zatrudnienia, przepisy prawne regulujące restrukturyzację, przebieg procesu restrukturyzacji, warunki skuteczności procesu, programy wsparcia dla zwalnianych pracowników, efektywność procesu restrukturyzacji, doświadczenia polskie w tym zakresie.
 • Restrukturyzacja, prywatyzacja przedsiębiorstw,
 • Rodzaje ryzyk bankowych.
 • Rodzaje strategii innowacyjnych w organizacji
 • Rola badań marketingowych w przedsiębiorstwie (na przykładzie działalności wybranego przedsiębiorstwa).
 • Rola Banku Centralnego we współczesnej polskiej gospodarce.
 • Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce regionalnej Wspólnot Europejskich – wnioski dla Polski
 • Rola Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji w procesie opracowywania zharmonizowanych norm w Unii Europejskiej
 • Rola funduszy strukturalnych w wyrównywaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych
 • Rola giełd w gospodarce
 • Rola i zadania profesjonalnego doradztwa personalnego
 • Rola innowacji w rozwoju przedsiębiorczości – aspekty praktyczne.
 • Rola jakości w kształtowaniu wyrobu
 • Rola kapitałów obcych w finansowaniu przedsiębiorstw
 • Rola logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Rola przedstawiciela handlowego w budowaniu zadowolenia klienta
 • Rola reklamy w kształtowaniu zachowań konsumentów na wybranym rynku.
 • Rola stopy procentowej w kształtowaniu efektywności inwestycji.
 • Rola środków unijnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego
 • Rola technologii informatycznej w procesie zarządzania.
 • Rola zaufania w kształtowaniu sieci współpracy
 • Rola zespołu projektowego oraz biura wsparcia projektów w zarządzaniu projektami na przykładzie projektu Internal Financial Control realizowanego w ramach Grupy Vattenfall.
 • Rola zespołu projektowego oraz biura wsparcia projektów w zarządzaniu projektami na przykładzie projektu Internal Financial Control realizowanego w ramach Grupy Vattenfall.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce szansą rozwoju regionalnego w aspekcie europejskich procesów integracyjnych
 • Rolnictwo i gospodarstwo rolne – w świetle Wspólnej Polityki Rolnej UE
 • Rozwiązania integrujące przedsiębiorstwa przemysłowe w łańcuchu dostaw na podstawie wybranej sieci przedsiębiorstw
 • Rozwiązywanie problemów firmy – stosowane metody i techniki.
 • Rozwiązywanie problemów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym - studium przypadku (dot. tylko prac licencjackich).
 • rozwoju w ujęciu dynamicznym
 • Rozwój małej firmy.
 • Rozwój MSP w Polsce. Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej.
 • Rozwój polskiego rynku kapitałowego.
 • Rozwój polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle „Pakietu Klimatycznego”
 • Rozwój pracowniczy i realizacja karier pracowniczych w przedsiębiorstwie,
 • Rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji).
 • Rozwój sektora MŚP w Polsce
 • Rozwój sektora MŚP w Polsce – wpływ tego sektora na wzrost lub spadek PKB.
 • Różnice kulturowe a przywództwo w organizacji.
 • Rynek pracy na poziomie lokalnym. Gospodarstwa domowe, ubóstwo.
 • Rynek pracy; uwarunkowania rynku pracy, modele rynku pracy, konkurencyjność a zatrudnienie, problemy bezrobocia – skala bezrobocia, źródła, programy i narzędzia przeciwdziałania bezrobociu, zmiany strukturalne popytu na pracę w Polsce i w Unii Europejskiej.
 • Rynek transportowy w Polsce i UE
 • Rynek transportowy w Polsce i UE – rozwój nowych trendów m.in. transportu multimodalnego
 • i kombinowanego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowanie logistyki w transporcie (tworzenie LCD).
 • Rynek ubezpieczeń majątkowych i życiowych.
 • Rynek usług internetowych.
 • Rynki finansowe
 • Rynki wschodnie w perspektywie integracyjnej
 • Ryzyko i możliwości jego pomiaru w działalności wybranego przedsiębiorstwa
 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko kredytowe i rodzaje działalności kredytowej, windykacja należności.
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Samoocena organizacji według modelu EFQM, PNJ, CAF
 • Samorząd gospodarczy, izby gospodarcze i organizacje biznesu
 • Satysfakcja pacjentów placówki ochrony zdrowia w świetle spełnienia kart praw pacjenta
 • Satysfakcja zawodowa, motywacja osiągnięć (dążenie do sukcesu),
 • Segmentacja rynku w budowie strategii marketingowej usług finansowych
 • Segmentacji rynku na dowolnie wybranym przykładzie
 • Sektor MSP w Polsce,
 • Sektor MSP w gospodarce polskiej i innych krajów UE
 • Selekcja w procesie pozyskiwania pracowników,
 • Services and nonprofit marketing
 • Shopping marketing - wykorzystanie „narzędzi przy półce” w walce o klienta
 • Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 na przykładzie wybranej organizacji.
 • Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 na przykładzie wybranej organizacji.
 • Skutki euro dla polskich banków
 • Skutki podatków
 • Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej oraz wejścia we wspólnotowy system ekonomicznych stosunków zewnętrznych
 • Soft systems methodology (SSM) P. Checklanda metodą wspóczesnego zarządzania metodyką; szanse i uwarunkowanie SSM w praktyce zarządzania nowych organizacji
 • Sojusze bankowo-ubezpieczeniowe metodą podnoszenia konkurencyjności firm
 • Sources of financing
 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce i innych krajach UE.
 • Specyfika polityki personalnej w małej firmie
 • Specyfika zarządzania małą firmą
 • Specyfika zarządzania personelem w instytucjach użyteczności publicznej (organizacjach pożytku publicznego) na przykładzie .....
 • Specyfika zatrudnienia w wybranej branży (administracja, hotel, przemysł, usługi, itp.).
 • Społeczeństwo a organizacja.
 • Społeczeństwo i jego struktury,
 • Społeczeństwo informacyjne. ICT w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. E-administracja. Bankowość elektroniczna. Telepraca. E-learning.
 • Społeczeństwo w e-gospodarce
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.
 • Społeczne aspekty budowania relacji z klientami.
 • Społeczne skutki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Społeczne uwarunkowania gospodarki rynkowej,
 • Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju.
 • Społeczno-gospodarcze skutki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi
 • Sponsoring, Public Relations, Clienting
 • Sporządzanie rocznego budżetu przedsiębiorstwa (w firmie X).
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.
 • Sposoby wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej gminy dla uzyskania jej rozwoju.
 • Spółki z udziałem kapitału zagranicznego, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.


Z pewnością masz już przygotowany i zatwierdzony przez promotora temat oraz plan pracy. Prześlij go do nas, a następnie przygotujemy ofertę cenową. Każde zlecenie realizujemy pod indywidualne zamówienie. Dlatego nasze opracowania są unikalne i niepowtarzalne.


Jeśli nie masz pomysłu na napisanie pracy, nie posiadasz tematu ani planu pracy, konsultanci z napisaniepracy.pl bezpłatnie przygotują dla ciebie propozycję tematu, planu pracy oraz obszaru badawczego.