Temat pracy magisterskiej - lista2

ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse, logistyka, strategia, ecommerce, bankowość, social media.

Kolejna lista tematów z zakresu zarządzanie, marketing, innowacje, strategia


Aktywny konsument – szansa czy zagrożenie dla firmy

Analiza funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych wybranych organizacji

Analiza modelu rozwoju strategicznego

Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa X na potrzeby budowy strategii rozwoju

Analiza procesu innowacji w przedsiębiorstwie

Analiza stosowanych kluczowych metod oceny innowacyjności przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna przedsiębiorstw i organizacji publicznych w oparciu o wybrane metody

Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa

Analiza uwarunkowań procesu formułowania, wdrażania i zmiany strategii

Analiza źródeł finansowania w procesie komercjalizacji

Badanie kultury organizacyjnej w wybranym przedsiębiorstwie

Benchmarking oraz Lean Management jako narzędzia zarządzania strategicznego

Budowa strategii lojalności

Budowanie wizerunku organizacji non profit

Chatterbot, jako nowy kanał komunikacji marketingowej

Efektywność wdrożeń w organizacji systemów klasy CRM

Fora i blogi jako źródło informacji rynkowej

Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie

Formy transferu technologii

Handel internetowy

Innowacje produktowe we współczesnych przedsiębiorstwach

Instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego

Kapitał intelektualny organizacji

Kompetencje menedżera, a kompetencje przedsiębiorcy

Koncepcja sponsoringu w zarządzaniu marką

Koncepcja tworzenia Strategicznej Karty Wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Kształtowanie procesów tworzenia i funkcjonowania sieci wiedzy

Kształtowanie relacji z klientem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, ocena i sposoby kształtowania

Modele zarządzania wiedzą

Motywacja do uczestnictwa w zespołach wirtualnych

Motywowanie i komunikacja w organizacji wirtualnej

Narzędzia analizy strategicznej w tym metody portfelowe w zarządzaniu

Nieformalne sieci wiedzy. Wspólnoty działań.

Nietypowe nośniki reklamowe i ich społeczny odbiór

Nowoczesne instrumenty kreowania zespołów wirtualnych

Ocena działalności przedsiębiorczej w organizacji

Ocena innowacyjności produktu w przedsiębiorstwie

Ocena kapitału intelektualnego organizacji

Ocena kapitału intelektualnego organizacji

Ocena kontroli menedżerskiej pod kątem przedsiębiorczości organizacyjnej

Ocena kultury organizacyjnej

Ocena poziomu organizacyjnego uczenia się

Ocena poziomu zarządzania wiedzą w organizacji

Ocena pozycji konkurencyjnej lub strategicznej organizacji

Ocena pozycji konkurencyjnej małej firmy

Ocena procesu formułowania strategii

Ocena przygotowania organizacji do zmian

Ocena przygotowania organizacji do zmian

Ocena zarządzania z punktu widzenia przedsiębiorczości strategicznej

Opracowanie i wdrażanie systemu zarządzania innowacyjnym, kluczowym przedsięwzięciem

Opracowanie modelowego przebiegu procesu rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie

Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym w różnego typu przedsiębiorstwach

Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie zadań gminy

Product placement jako narzędzie promocji

Programy lojalnościowe, a przekraczanie oczekiwań klientów

Projektowanie strategii przedsiębiorstw i organizacji publicznych

Przepływy wiedzy w firmach internetowych

Racjonalizacja procesu konstruowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie

Restrukturyzacja strategiczna

Rodzaje strategii innowacyjnych w organizacji

Rola przedstawiciela handlowego w budowaniu zadowolenia klienta

Rola zaufania w kształtowaniu sieci współpracy

Rozwój małej firmy

Specyfika zarządzania personelem w instytucjach użyteczności publicznej

Społeczne aspekty budowania relacji z klientami

Strategia innowacyjna na przykładzie przedsiębiorstwa

Strategia marki wybranego przedsiębiorstwa

Strategia promocji wybranego przedsiębiorstwa

Strategia rozwoju organizacji. Studium przypadku.

Strategia społecznej odpowiedzialności jako nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie …

Strategie konkurencyjne wybranych organizacji

System identyfikacji wizualnej i jego rola w kreowaniu wizerunku firmy

System motywacyjny w przedsiębiorstwie

Systemy informacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy w warunkach globalizacji

Szkolenie i doskonalenie pracowników jako istotny element ZZL

Ścieżki karier jako element ZZL

Technologie informacyjne, a rozwój społeczności lokalnych

Tworzenie i zarządzanie wybranym przedsiębiorstwem internetowym

Usprawnienie przebiegu procesu rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie

Warunki konstruowania, wdrożenia i wdrażania innowacji rewolucyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach

Wewnętrzne public relations firmy

Wirtualne wspólnoty działań

Wykorzystanie narzędzi internetowych

Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strategicznej w projektowaniu strategii

Wyznaczniki i wymiary współczesnej koncepcji marketingowej

Zarządzanie firmą rodzinną

Zarządzanie innowacjami w organizacji

Zarządzanie poprzez główne wartości w organizacji w kontekście kształtowania kapitału społecznego

Zarządzanie usługami wirtualnymi

Zarządzanie w sporcie na przykładzie …

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie wiedzą, a CRM

Zarządzanie zespołem projektowym

Znaczenie i doskonalenie systemu ocen okresowych w organizacji

Źródła finansowania innowacji

Źródła finansowania małej firmy


    Z pewnością masz już przygotowany i zatwierdzony przez promotora temat oraz plan pracy. Prześlij go do nas, a następnie przygotujemy ofertę cenową. Każde zlecenie realizujemy pod indywidualne zamówienie. Dlatego nasze opracowania są unikalne i niepowtarzalne.


    Jeśli nie masz pomysłu na napisanie pracy, nie posiadasz tematu ani planu pracy, konsultanci z napisaniepracy.pl bezpłatnie przygotują dla ciebie propozycję tematu, planu pracy oraz obszaru badawczego.