Business Process Investment, czyli planowanie i inwestowanie w efektywne procesy biznesowe

P.G.W. Keen [1] opracował metodę służącą planowaniu i podejmowaniu decyzji związanych z procesami w firmie. Metoda ta nazwana została inwestowaniem w procesy biznesowe (Business Process Investment) i jest dobrym narzędziem do identyfikacji tych procesów, których zmiany byłyby najbardziej opłacalne. BPI polega na tym, że specjaliści pracujący nad badaniem procesów wybierają te procesy, w przypadku których dokonanie zmian może dać firmie korzyści ekonomiczne, a następnie po dokonaniu dokładnej analizy poszczególnych procesów proponują dokonanie właściwego wyboru zmian w procesach oraz przedstawiają ewentualne konsekwencje tych zmian, czyli korzyści lub zagrożenia z nich wynikające.

P.G.W. Keen proponuje powiązanie kilku metod przy reorganizacji procesów. Pozwala to na zoptymalizowanie korzyści wynikających z zastosowania różnych narzędzi oraz dostosowanie konkretnej metody do danego procesu. Dla każdego procesu można zastosować różne metody. Wśród zaproponowanych przez Keen’a metod są m.in.:

-           zarządzanie przez jakość,

-           reorganizacja procesów,

-           konkurencja czasowa,

-           ucząca się organizacja (benchmarking),

-           organizacja zespołowa,

-           organizacja sieciowa,

-           ograniczanie działalności.


Najważniejsze założenia, jakie należy przyjąć przy reengineeringu procesów w firmie, to:

-         Świadomość kierownictwa firmy dotycząca konieczności przeprojektowania struktury organizacyjnej firmy,

-         Potraktowanie organizacji jako systemu otwartego na otoczenie, który musi być zintegrowany z klientem,

-         Zaadoptowanie organizacji zorientowanej na procesy, które są realizowane w jej działalności,

-         Odrzucenie starych zwyczajów i zaadoptowanie nowych rozwiązań,

-         Odrzucenie scentralizowanego procesu kontroli i zarządzania na rzecz stylu zarządzania poprzez delegowanie uprawnień na operacyjnym szczeblu zarządzania,

-         Wspieranie większych zespołów zadaniowych, w których każdy uczestnik miałby wielorakie umiejętności,

-         Zaangażowanie całego personelu w procesie dokonywania zmian,

-         Kontrola na każdym etapie dokonywania zmian w firmie,

-         Dokonanie analizy elementów składowych łańcucha wartości oraz identyfikacja występujących w nim procesów,

-         Powołanie zespołu specjalistów spośród kadry kierowniczej do kontroli podczas opracowania planów i wdrażania reengineeringu,

-         Uwzględnienie istniejących ograniczeń,

-         Analiza zdefiniowanych procesów w celu polepszenia efektywności firmy.
[1] Keen P.G.W, Knapp E.M. “Every Manager’s Guide to Business Processes” Harvard Business School Press, 1996.