Regulamin strony Napisaniepracy.pl

Zasady pisania wzoru pracy dyplomowej


1.     Postanowienia ogólne realizowanej usługi:

·       Serwis internetowy działa pod adresem www.napisaniepracy.pl

·       Zleceniodawca – klient zlecający usługę

·       Zleceniobiorca – wykonawca usługi

·       Wykonawca świadczy usługi edukacyjne, a także działalność szkoleniową i doradczą. Wykonuje zlecenia z zakresu pisania tekstów i prac wzorcowych z przedmiotów: ekonomia, zarządzanie, logistyka, ecommerce, marketing, finanse, bankowość.

·       Ceny za poszczególne usługi Wykonawcy ustalane są indywidualnie z każdym klientem, przy czym uwzględnia się m.in. stopień skomplikowania Utworu, jego tematykę, specjalizację, objętość tekstu, termin wykonania.

·       Wykonawca może zlecić wykonanie niektórych utworów innym osobom fizycznym lub podmiotom zajmującym się redagowaniem tekstów.

·       Wykonawca ma prawo odmówienia wykonania utworu

·       Osoba korzystająca z usług serwisu Napisaniepracy.pl powinna zapoznać się z regulaminem i zaakceptować postanowienia w nim uregulowane

·       Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Serwisu i Wykonawcy mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Wykonawcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

·       Niniejszy regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219); ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683); ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

·       W celu korzystania z usługi Serwisu, należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy.

 

 

2.     Charakter świadczonych usług przez Wykonawcę

·       Wykonawca świadczy usługi w zakresie pisania tekstów i prac wzorcowych, w szczególności prac magisterskich, licencjackich, projektów MBA (dalej jako Utwór).

·       Klient zleca Wykonawcy wykonanie Utworu na podany przez siebie temat. Utwór jest pisany na podstawie szczegółowych wytycznych Klienta, w szczególności dotyczących treści, ilości stron, wymagań formalnych oraz terminów. Wszystkie powyższe wytyczne tworzą Plan Utworu, który jest podstawą wykonania zamówienia.

·       Współpraca z klientem realizowana jest online

·       Rozpoczęcie realizacji zlecenia rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przesłanej oferty i uzgodnieniu szczegółów współpracy przy pisaniu wzoru pracy.

·       Wykonawca może przygotować własną propozycję tematu oraz planu pracy na potrzeby napisania wzoru pracy magisterskiej, licencjackiej lub dyplomowej.

·       Wykonawca nie przesyła Klientowi gotowych, wcześniej napisanych Utworów.

·       Wykonawca gwarantuje oryginalność wszystkich redagowanych Utworów.

·       W trakcie wykonywania zamówienia Klient ma prawo wglądu do sporządzanego przez Wykonawcę Utworu oraz wprowadzania niewielkich zmian w tekście.

·       Wszelkie konsultacje, drobne poprawki tekstu i doradztwo z Wykonawcą związane ze złożeniem i wykonaniem zamówienia są bezpłatne.

·       Wykonawca zastrzega, że sporządzone przez niego Utwory są wyłącznie wzorami prac dyplomowych. Wykonawca nie odpowiada za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem Utworu, zwłaszcza w kontekście ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 880).

 

3.     Płatność

·       Płatność jest realizowana w kilku ratach według przesłanej oferty przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką

 

4.     Odstąpienie od umowy

·       Klient oraz Wykonawca mogą odstąpić od umowy w każdym momencie realizowanej usługi bez żadnych konsekwencji finansowych

·       W przypadku odstąpienia od umowy Klient oraz Wykonawca powinien poinformować o tym fakcie drogą elektroniczną drugą stronę

 

5.     Reklamacje i korekty

·       Klient ma 7 dni za zgłoszenie zastrzeżeń co do przesłanego mu przez Wykonawcę Utworu (lub jego poszczególnych części). Brak złożenia przez Klienta oświadczenia w tym okresie oznaczać będzie przyjęcie Utworu (lub jego części) bez zastrzeżeń.

·       Przez zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozumie się usterki, spowodowane niedostosowaniem się przez Wykonawcę do Planu Utworu.

·       Wykonawca zobowiązuje w terminie nie dłuższym niż 90 dni od otrzymania informacji o zastrzeżeniach co do Utworu lub jego poszczególnych części, dokonać bezpłatnych korekt Utworu w obszarach, jakie zostały uwzględnione w Planie Utworu.

·       Nie stanowią korekt (ani nie mieszczą się w granicach zastrzeżeń z ust. 1 i 2) zmiany, które dotyczą obszarów, jakie nie zostały uwzględnione w Planie Utworu przed złożeniem zamówienia. W szczególności są to następujące sytuacje:

ü Klient zamierza usunąć cały rozdział sporządzonego Utworu, a na jego miejsce stworzyć zupełnie nowy;

ü Klient zmienia koncepcję sporządzonego Utworu, co wiąże się z potrzebą dokonania licznych zmian redakcyjnych, merytorycznych itp.

ü Klient zgłasza nowe wymogi (redakcyjne, dotyczące literatury lub jakiekolwiek inne), nie uzgodnione na początku współpracy.

 

W przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem jest w stanie nanieść zmiany Utworu. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zmian oraz termin wykonania zamówienia.

 

6.     Postanowienia końcowe

·         Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

·         Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych klientów Wykonawcy opisuje Polityka Prywatności.

·         Wykonawca zachowuje swoje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

7.     Polityka prywatności i prawa klienta

·         Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.

·         Klient ma możliwość wyboru, w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze strony internetowej i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych osobowych w bazie Klientów, to ma prawo do żądania ich usunięcia.

·         W przypadku przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie

·         Po zakończonym zleceniu dane klienta są usuwane ze wszelkich nośników w ciągu 30 dni i nie są przechowywane u zleceniobiorcy.


PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, PLAN MARKETINGOWY , PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA