Co jest istotne podczas pisania pracy licencjackiej?

Zobacz kluczowe zasady napisania dobrej pracy:


Wymogi podstawowe 

Praca licencjacka:

·       musi być twórcza i samodzielna,

·       ma potwierdzić zdolność absolwenta do sprostania wymogom stawianym pracom dyplomowym,

·       jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

·       temat pracy powinien być związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia studenta,

·       podlega recenzji,

·       stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.


Charakter pracy 

Praca licencjacka może być opracowaniem o charakterze:

·       projektowym

·       projekcyjnym (np. biznes plan przedsięwzięcia, plan marketingowy, diagnoza sytuacji),

·       analitycznym (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne w organizacjach lub przedsiębiorstwach oparte na danych zebranych w konkretnych miejscach, instytucjach i urzędach)

·       opisowym

·       empirycznym

·       teoretyczno-empirycznym


Wymogi merytoryczne 

Praca powinna zawierać:

·       wyraźne określenie problemu badawczego,

·       odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu,

·       opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze).

 

Przygotowanie pracy dyplomowej powinno ukształtować umiejętności:

·       samodzielnych studiów literaturowych,

·       diagnozowania i oceny problemów,

·       identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie zjawisk, wyciągania właściwych wniosków,

·       czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego, prowadzenia logicznego toku wywodów,

·       samodzielnego rozwiązywania określonych zadań diagnostycznych, projektowych lub innych,

·       posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.