Jak napisać dobry biznesplan?

Jak dobrze napisać biznesplan? Jeśli jeszcze się zastanawiasz czy warto założyć firmę i rozpocząć fascynującą przygodę w świecie biznesu mam dla ciebie prostą odpowiedź: Tak załóż firmę i nie czekaj, aż ktoś inny zrobi to za ciebie. Warunkiem powodzenia w zakładaniu biznesu jest jednak odpowiednio przygotowany biznesplan. Masz pomysł na biznes? Zacznij planować. W praktyce każdy plan na biznes wymaga od przedsiębiorcy indywidualnego podejścia. W przypadku niewielkiej skali biznesu będzie to uproszczona forma tego dokumentu. Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność biznesową na szerokim rynku (cały kraj lub zagranica) twoje działania w formie biznesplanu będą bardziej szczegółowo opracowane. Wymaga to również konieczności zaangażowania większej ilości czasu oraz kapitału niezbędnego do uruchomienia działalności gospodarczej. Właściwie opracowany plan staje się podstawą przyszłego sukcesu gospodarczego. Warto również podkreślić, że obowiązek planowania w przedsiębiorstwie państwowym wynika z aktualnej ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Planowanie to jedna z funkcji zarządzania, obejmująca zespół czynności kierowniczych określających politykę strategiczną w zakresie przyszłych celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. Planowanie urzeczywistnia się w postaci opracowanych planów. Aby planowanie spełniało swoje zadania, należy je oprzeć na naukowych podstawach, stosując w etapie planowania obowiązujące zasady, obliczając wielkości planistyczne właściwymi metodami oraz stosując określony tryb opracowania planu. Plany w organizacji układają się w hierarchię odpowiadającą strukturze organizacyjnej. Na każdym szczeblu plany odgrywają dwojaką rolę: wyznaczają cele, które mają być osiągnięte przez plany niższego szczebla, stają się instrumentem realizacji celów, ustalonych
przez plan kolejnego, wyższego szczebla.

Opierając się na cyklu Deminga dotyczącym zarządzania przedsiębiorstwem należy wyjść od funkcji planowania. Bez względu na to, czy podejmowane przedsięwzięcie jest w fazie początkowej, czy też działającym już koncernem, czas spędzony na planowaniu może decydować o tym, czy przedsięwzięcie okaże się sukcesem czy porażką. Planowanie jest procesem ciągłym i efektem jest przygotowanie szczegółowego "rozpracowania" celów, środków działania, metod kierowania i wykonania podstawowego dokumentu stosowanego w gospodarce rynkowej, czyli biznesplanu. Pojęcie „biznesplan” pochodzi z języka angielskiego (business plan) i oznacza ogólnie plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Możemy rozumieć też go jako plan działania przedsiębiorstwa lub długoterminowy plan inwestycyjny czy plan rozwoju firmy.

Definicja biznesplanu opisuje go jako zestaw opisów, analiz i prognoz, które obrazują cele firmy i sposoby ich osiągania, uwzględniając wszelkie istniejące uwarunkowania: finansowe, rynkowe, organizacyjne, technologiczne, kadrowe, marketingowe. Właściwie opracowany biznesplan ujawnia słabe i mocne strony pomysłu, sprawdza jego realność, ułatwia przedsiębiorcy osiągnąć wyznaczony cel, ułatwia przedsiębiorstwu funkcjonowanie na rynku. Można pokrótce określić go jako wstępną weryfikacja pomysłu przedsiębiorstwa. Obejmuje zwykle sytuację bieżącą oraz okres trzech do pięciu lat. Warto podkreślić, że jest on planem menedżerów, który określa ich zdolność do podejmowania skutecznych działań zmierzających do trwałego usytuowania się na rynku, czyli finansowo efektywnego połączenia okazji rynkowych z możliwościami firmy. Biznesplan pomaga zdefiniować pomysł, ocenić konkurencję, rozważyć ryzyko i oszacować koszty. Skróconą jego wersję, nazywaną czasami private offering (własną ofertą), przygotowuje się często w postaci skróconego ujęcia przedsięwzięcia, w celu zaprezentowania go pierwszym inwestorom. Biznesplan wspomaga zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami realizowanymi przez danym podmiot. Biorąc pod uwagę funkcję, jakie spełnia, jest pomocny w: konkretyzowaniu strategii działania, ustalaniu metod i sposobów osiągania ustalonych celów, kontrolowaniu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, kontrolowaniu przebiegu wykonywania projektów przez dany podmiot

 

Kiedy sporządzamy biznesplan? Najczęściej są to następujące sytuacje:

  • ­   przy zakładaniu nowego przedsiębiorstwa
  • ­   podczas łączenia lub przekształceń własnościowych przedsiębiorstw
  • ­   w trakcie próby uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności (kredyt, pożyczka)
  • ­   przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych
  • ­   w okresie przeprowadzania zmian (np. zmiana formy własności lub profilu działalności)