Misja przedsiębiorstwa

Misja przedsiębiorstwa i zarządzanie strategiczne

Koncepcja zarządzania strategicznego powinna zawierać cztery syntetyczne elementy, a mianowicie:
 misję przedsiębiorstwa, która określa powód jego istnienia i chęć postrzegania przez przedsiębiorstwo (definiuje biznes firmy i określa podstawy jej filozofii) oraz nadaje mu kierunek działalności, a pośrednio wskazuje też dziedziny, którymi ma się ono zajmować.
 wizję strategiczną,
 cele i zadania,
 strategię działania.

Określenie misji firmy jest pierwszym etapem planowania strategicznego przedsiębiorstwa, na które składa się:
 zdefiniowanie misji i głównych celów organizacji.
 analiza i ocena portfelu działalności, czyli strategicznych sektorów działania. (analiza wewnętrznych i zewnętrznych środowisk organizacji).
 wyodrębnienie strategicznych obszarów działania (wybór biznesu i poziomu strategii korporacji w celu wyrównania atutów i słabości z zewnętrznymi środowiskowymi okazjami i zagrożeniami).
 określenie nowych sektorów, w które należy inwestować oraz przystosowanie struktur organizacyjnych i systemów kontroli.


Bez względu na to, czy tworzone jest nowe przedsiębiorstwo, czy też zmieniane istniejące, koniecznym jest zdefiniowanie pola jego działania. Dokonać tego można poprzez formułowanie misji przedsiębiorstwa. King i Cleland podali siedem celów, dla realizacji których istnienie misji jest warunkiem koniecznym:
 osiągnięcie jednoznaczności dążeń i zadań.
 dostarczenie podstawy dla alokacji zasobów.
 stworzenie podstaw i zasad dla właściwego użytkowania zasobów.
 określenie zasad tworzenia klimatu wewnątrz organizacji.
 dostarczenie pracownikom sposobu artykulacji oczekiwań.
 ułatwienie tłumaczenia celów w operacyjną strukturę działania, która odzwierciedla priorytety.
 zasygnalizowanie odrębności.

Kontrowersyjnym jest czasami, czy ustalenie misji jest elementem planowania strategicznego, czy też ograniczeniem dla planowania strategicznego. Przyjmuje się tu, że jest to element planowania, jako że wyniki analizy strategicznej powodować mogą konieczność przeformułowania misji. Określenie misji jest także procesem kształtowania przyszłych, ważnych działań przedsiębiorstw.

Misja przedsiębiorstwa powszechnie uznawana za podstawową kategorię zarządzania strategicznego, jest pojęciem słabo ustrukturalizowanym. Spotykane w literaturze przedmiotu określenia posługują się przemawiającymi do wyobraźni analogiami, w których misję firmy porównuje się do „ gwiazdy polarnej przedsiębiorstwa”, „głównej idei”, „myśli przewodniej”, „wyznania wiary”, okrzyku bitewnego” itd. .
W próbach bardziej precyzyjnego określenia tego pojęcia zwraca się uwagę na następujące elementy:
• „Misja przedsiębiorstwa to jego przedmiot aspiracji, czyli trwałych dążeń wyznaczających zakres społecznej działalności przedsiębiorstwa” .
• „Misja odpowiada na fundamentalne pytanie, dlaczego istnieje dana firma i jakie ma cele, a także komu służą jej wyniki. Jest to poniekąd odpowiednik egzystencjalnych pytań, które może zadawać sobie każdy człowiek: po co żyję?, co chcę osiągnąć?” .
• „Misja jest generalnym uzasadnieniem racji istnienia i rozwoju organizacji. Określa główne wartości dla których organizacja została powołana, bądź które realizuje przez swoją działalność. Ważną funkcję przypisywaną misji jest ukierunkowywanie przyszłego działania” .
• „Misja, to inaczej wspólne wartości przyjmowane przez wszystkich pracowników i zarząd firmy” .
Dobrze sformułowana misja przedsiębiorstwa ułatwia generację i przyjmowanie celów. Pozwala również na precyzyjne określenie formy i stylu zarządzania