Od czego zacząć pisanie pracy dyplomowej?

Z pewnością warto skupić się na celu i zakresie badań do wykonania. Przygotowanie tematu i planu pracy powinno być kolejnym etapem działania podczas przygotowywania pracy dyplomowej. Następnie należy wybrać metodologię badań (badania literaturowe, ankieta, wywiad, obserwacja)

 

Zakres merytoryczny pracy dyplomowej powinien obejmować:

-     cel i zakres pracy, czyli wyraźne określenie problemu teoretycznego, empirycznego

-     bądź teoretyczno-empirycznego sformowanego w określonej hipotezie badawczej,

-     wykorzystanie odpowiednich metod badan naukowych,

-     pogłębioną analizę hipotezy badawczej, zawarta w zasadniczej części pracy,

-     rozwiązanie postawionego zadania (wyniki badan, analiza, obliczenia, rysunki),

-     sformułowanie prawidłowych wniosków z całości treści pracy, zarówno części

-     teoretycznej jak i praktycznej,

-     pogłębione studia literatury wyrażone poprzez odpowiednio liczne odniesienia do

-     literatury przedmiotu i wykorzystanych materiałów.