Outsourcing w przedsiębiorstwie. Istota, korzyści i cele zmian.

Przedsiębiorstwa poszukują coraz lepszych metod zarządzania i wykorzystywania własnego majątku. Jedną z takich metod, która obecnie znajduje coraz więcej zwolenników jest outsourcing czyli podwykonawstwo. Outsourcing to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zamiast pozyskiwania i wykorzystywania ich lokalnie i sprowadza się do powierzania niektórych elementów organizacji przedsiębiorstwa innym firmom do odpłatnego zarządzania i wykonywania za nich określonych funkcjonalnych zadań. Outsourcing polega na takim zorganizowaniu firmy, aby niektóre z jej działań odbywały się poza nią i kontrolowane były przez firmy zewnętrzne. Obejmują one swym zasięgiem opiekę nad stanowiskami o rutynowym zakresie obowiązków, a co za tym idzie o wysokiej rotacji. Dzięki zapewnieniu przez firmę zewnętrzną wykwalifikowanego personelu na takich stanowiskach przestaje pojawiać się problem wakatu. Obecnie outsourcing ma największe zastosowanie w sferze usług komputerowych IT (Information Technology) z powodu bardzo wysokich kosztów przeprowadzanych na bieżąco nieustannie zmian technicznych. Coraz bardziej popularne, również w Polsce staje się przekazywanie firmom zewnętrznym niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa czynności odbiegających od profilu działalności zasadniczej, takich jak: administrowanie płacami, księgowości, rekrutacji pracowników, ochrony mienia, telemarketingu w połączeniu z obsługą klienta, prowadzenia recepcji, szkoleń czy prowadzenia bufetu. Outsourcing stosowany jest zwykle, gdy zasoby zewnętrzne są dostępne, wysokiej jakości i tańsze od wewnętrznych. Każda firma realizuje co jakiś czas określony projekt, który wymaga zatrudnienia zewnętrznych ekspertów, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych projektów oraz umiejętnościami koordynacji i zarządzania projektami.  

Początki outsourcingu sięgają lat siedemdziesiątych. Outsourcing pojawił się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, kolebce innowacji w zakresie zarządzania, skąd jego bardziej zaawansowane formy przenikają do nas. Stopniowo coraz więcej przedsiębiorstw dochodziło do wniosku, iż nie będą w stanie stać się ekspertami w więcej niż jednej, dwóch dziedzinach. Doprowadziło to do wyzbywania się przez przedsiębiorstwa różnych sfer swej działalności i powierzeniu ich prowadzenia specjalistom. Z czasem zmieniła się wyraźnie struktura wielkich korporacji, które coraz częściej stanowią globalny szkielet z tysiącami małych firm partnerskich. Według Economic World Summit[1] w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na outsourcing działu IT (30%), kadr (16%), dystrybucji i logistyki (14%) oraz księgowości i finansów (11%). Przykładem jest tutaj firma Nike, producent odzieży i obuwia sportowego, która nie posiada żadnej fabryki, a całą produkcję oddaję „na zewnątrz”. Sama firma zajmuje się kreowaniem i zarządzaniem swoja marką i rozwojem firmy.[1] „Outsourcing –alternatywa zarządzania systemem informatycznym przedsiębiorstwa”, Rzeczpospolita, str.13., 1996 r.