Plan marketingowy przedsiębiorstwa. Jak przygotować?

Plan marketingowy w przedsiębiorstwie jest istotnym dokumentem, który określa wizje i kierunki rozwoju firmy na najbliższe kilka lat. Określa ocenę konkurencyjności firmy i wytycza możliwe działania marketingowe związane z marką i produktem. Poniżej zaprezentowaliśmy szablon planu marketingowego.


 

Plan marketingowy firmy ........

za lata ....... - ............

 

 

 

 


SPIS TREŚCI

1.     STRESZCZENIE

1.1   Historia i charakterystyka przedsiębiorstwa.………………………………………..0

1.2   Misja firmy…………..……………………………………………………………...0

1.3   Wizja firmy………………………………………………………………………….0

1.4   Cele strategiczne i marketingowe..………………………………………………….0

1.5   Opis przedsięwzięcia..................................................................................................0

 

2.     OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI MARKETINGOWEJ

2.1   Otoczenie firmy…………………...............................................................................0

2.2   Oferowane produkty i usługi.......................................................................................0

2.3   Rynek docelowy..........................................................................................................0

2.4   Analiza konkurencji....................................................................................................0

2.5   Analiza możliwości i zagrożeń...................................................................................0

2.6   Analiza mocnych i słabych stron…………………………………………………....0

 

3.     STRATEGIE MARKETINGOWE I PROGRAMY DZIAŁAŃ

3.1   Strategia produktu......................................................................................................0

3.2   Strategie cenowe........................................................................................................0

3.3   Strategie wobec konkurencji……………………………………………………….0

3.4   Strategia sprzedaży....................................................................................................0

3.5   Strategia promocji......................................................................................................0

3.6   Harmonogram działań................................................................................................0

 

4.     KONTROLA WYNIKÓW

4.1   Wdrażanie i monitorowanie rezultatów....................................................................0  1.           STRESZCZENIE

1.1.     Historia i krótka charakterystyka przedsiębiorstwa (max 1 strona)

1.2.     Misja firmy

1.3.     Wizja firmy

1.4.     Cele strategiczne i marketingowe

·       na rok przyszły

Wymienić cele planowane w ……roku (mogą dotyczyć zwiększenia sprzedaży, wprowadzenia nowego produktu na rynek, wzrostu udziału nowego produktu w rynku itp.) oraz zastanowić się, co może przeszkodzić w realizacji tych celów?

·       perspektywiczne

Wymienić cele, których realizacja wymaga dłuższego niż rok terminu realizacji oraz zastanowić się, co może przeszkodzić w realizacji tych celów?

 

1.5.     Opis przedsięwzięcia (max 1- 2 stron)

(zamierzenia odnośnie przyszłej działalności lub poszerzenia jej zakresu np. o nowe produkty; sposób realizacji założonych celów oraz etapy poszczególnych działań; opis rynku, na którym zamierzamy działać, nasz rodzaj przewagi nad konkurencją – niezbędne nakłady oraz potrzebne kwalifikacje)

 

2.     OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI MARKETINGOWEJ

 

2.1.         Otoczenie firmy

Krótki opis otoczenia wraz z analizą scenariuszową odnośnie działalności firmy (analiza tendencji w otoczeniu, scenariusz najbardziej prawdopodobny, wnioski)

 

2.2.         Oferowane produkty i usługi

Krótki opis linii produktów/usług, łącznie z propozycją zmian, które wpłyną na cele marketingowe (jakie produkty oferuje firma; co wyróżnia nas na tle konkurencji; jakim portfelem produktowym dysponuje nasza firma (macierz BCG lub inna analiza portfelowa)

 

2.3.         Rynek docelowy

Charakterystyka klientów firmy na poszczególnych rynkach docelowych (potrzeby zaspokajane przez nasze produkty, profil konsumenta, siła przetargowa nabywców wg analizy 5 sił Portera). Sposoby segmentacji rynku (lista rynków docelowych i ich krótki opis – kryteria segmentacji, perspektywy rozwoju rynku, konieczność (lub jej brak) ekspansji na nowe rynki docelowe).

2.4.         Analiza konkurencji

Lista najważniejszych konkurentów i ich krótki opis (w tym plusy i minusy w porównaniu z naszą firmą). Rywalizacja w sektorze między istniejącymi firmami, groźba pojawienia się nowych konkurentów (bariery wejścia) oraz groźba pojawienia się firm produkujących substytuty wg analizy 5 sił Portera.

 

2.5.         Analiza możliwości i zagrożeń

Analiza szans i zagrożeń wynikających z otoczenia zewnętrznego firmy (proszę określić w punktach i nadać im „wagi”)

 

2.6.         Analiza mocnych i słabych stron

Analiza mocnych i słabych stron wynikających z sytuacji wewnętrznej firmy (proszę określić w punktach i nadać im „wagi”)

·        

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

 

 

 

 

 

 

 

3.     STRATEGIE MARKETINGOWE I PROGRAMY DZIAŁAŃ

 

3.1.         Strategia produktu

Opisujemy, w jaki sposób planujemy zrealizować rozwój danego produktu (informacje odnośnie polityki produktowej, czyli marki, opakowania, logo, itd.)

 

3.2.         Strategie cenowe

Opisujemy, w jaki sposób planujemy politykę cenową – ustalamy ceny, relacje między ceną a jakością.

 

3.3.         Strategie wobec konkurencji

Opisujemy planowane sposoby uzyskania przewagi nad konkurencją (wykorzystywane metody i instrumenty w walce konkurencyjnej). W tym miejscu można zamieścić opis badania (plan + kwestionariusz), które mamy zamiar przeprowadzić, a którego wyniki pozwolą nam dopasować naszą ofertę produktową do potrzeb naszych nabywców, a w konsekwencji – uzyskać przewagę konkurencyjną na tle pozostałych firm w sektorze.

 

3.4.         Strategia sprzedaży

Opis sposobów wejścia na rynki podstawowe i drugorzędne. Charakterystyka polityki handlowej, w tym metod sprzedaży, sposobów dystrybucji, logistyki, itd.

 

3.5.         Strategia promocji

Opis proponowanej formy i celów promocji (w tym opis narzędzi promocji, z którymi zamierzamy dotrzeć do poszczególnych grup klientów).

 

3.6.         Harmonogram działań

 

4.     KONTROLA WYNIKÓW

 

4.1.         Wdrażanie i monitorowanie realizacji planu