Podstawowe typy i role menedżera według koncepcji Mintzberga

W dostępnej literaturze dotyczącej zarządzania znajdziemy wiele ciekawych publikacji na temat roli przywództwa oraz teorii zarządzania organizacją. Henry Mintzberg analizując wyniki badań nad sposobem wykorzystania czasu pracy pracowników i wykonywaniem przez nich funkcji zarządzania, wyróżnił kilka podstawowych typów ról kierowniczych (ról menedżera). Co warto zaznaczyć w ocenie roli menedżera nie możemy ograniczać się jedynie do wskazanych przez Mintzberga ról kierowniczych.

Pozycja i władza formalna
Role interpersonalne
• reprezentant
• przywódca
• lącznik

Role informacyjne
• monitor
• rozdzielający informacje
• rzecznik

Role decyzyjne
• przedsiębiorca
• kierujący zaburzeniami
• rozdzielający zasoby
• negocjator

W ocenie roli menedżera istotnym punktem wyjścia jest oczywiście autorytet formalny i pozycja wynikająca z nominacji, która jest formalnym (zgodnym z normami prawa) upoważnieniem właściciela do dysponowania zasobami firmy, czyli do zarządzania nią. Pełnienie roli reprezentacyjnej polega na pewnych funkcjach ceremonialnych, które służą tworzeniu właściwego klimatu wewnątrz i na zewnątrz organizacji, oraz promowania pozytywnego obrazu firmy i jej szefa. Warto podkreślić, że rola przywódcy polega na wytyczeniu celów, mobilizacji zespołu do ich osiągnięcia oraz na stworzeniu zespołowi organizacyjnych i materialnych warunków działania. Funkcja łącznika polega na ułatwianiu i organizowaniu kontaktów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Dotyczy to zwłaszcza stosunków z otoczeniem zewnętrznym. Monitoring (istota roli monitora) polega na przeszukiwaniu otoczenia i wnętrza organizacji w celu uzyskania ważnych informacji. Jednolitość działania organizacji wymaga, by niemal wszyscy mieli dostęp do tych samych zasobów organizacji. Ci, przed którymi informacje się zataja, czują się manipulowani i oszukiwani, a to rodzi agresję. Menedżer powinien być innowatorem oraz wspierać kreatywność i przedsiębiorczość wśród pracowników. Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie niepewności i zmian strategicznych.