Praca magisterska - struktura, plan rozdziałów, spis treści

Praca dyplomowa powinna zawierać:

− stronę tytułowa według wzoru,

− spis treści,

− wstęp lub wprowadzenie,

− rozdziały pracy,

− wnioski lub podsumowanie,

− bibliografie,

− spis wykresów

− spis tabel

− spis rysunków

− załączniki

 

Struktura pracy dyplomowej powinna zapewnić właściwe proporcje pomiędzy częściami zasadniczymi pracy: literaturowa oraz empiryczna. Praca powinna zawierać podział na część literaturową oraz część badawczą:

 

a) część  (teoretyczna) - obejmująca 2-3 rozdziały, które zawierają :

-       wyjaśnienie wszelkich pojęć, terminów i definicji związanych z tematem pracy z

-       odniesieniem do podstawowej literatury w danej dziedzinie,

-       omówienie praw, zjawisk i zależności matematycznych, fizycznych i przyrodniczych

-       charakteryzujących dane zjawisko lub te_ przedstawienie zasad, funkcji, klasyfikacji

-       składników, strategii, itp.,

-       analizę metod i technik badawczych występujących w wybranym temacie

-       (ewentualnie w części badawczej)

-       przegląd literaturowy dotychczasowych osiągnieć w danej dziedzinie badawczej lub

-       przytoczenie przykładów analogicznych badan, osiągnieć i zastosowań,

 

b) część badawcza (praktyczna, empiryczna) - obejmująca 1-3 rozdziały, w których zawarto:

-       krótki opis dotyczący obiektu badan (przedsiębiorstwa, procesu, tendencji rozwojowej zjawiska),

-       uzasadnienie wyboru metod i technik dla potrzeb badan empirycznych,

-       opis przebiegu badan i przejrzysta prezentacje wyników eksperymentów, pomiarów,

-       obliczeń, ankiet

-       analizę zjawisk będących przedmiotem pracy w oparciu o naukowa interpretacje

-       uzyskanych wyników,

-       podsumowanie pracy, zawierające najważniejsze wnioski,

-       propozycje usprawnień w zakresie analizowanego przedmiotu pracy oraz ocenę

-       możliwości i warunków wdrożenia zmian, lub te_ propozycje dotyczące wyznaczenia

-       kierunku dalszych badan nad analizowanym zjawiskiem.