Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie

  Badania literaturowe dowodzą, że współczesne struktury organizacyjne są bardzo różnorodne i nieustannie ewoluują. Zmienia się charakter powiązań łączących ich elementy oraz logika wewnętrznego podziału ról, funkcji i zadań. Zawsze jednak konkretne struktury są próbą rozwiązania podstawowego problemu, jakim jest znalezienie właściwych proporcji między stabilnością i elastycznością, powtarzalnością działań i ich zmianą, rutyną i innowacyjnością. Ludzie są najważniejszym i bardzo różnym od innych składnikiem każdej organizacji. Cele, struktury i technika to podsystemy sztuczne, przez nich określane i tworzone, to tylko instrumenty
działania. Jednostki i grupy społeczne są systemami naturalnymi. Wnoszą do organizacji swoje
biologiczne i kulturowe potrzeby, świadomość, inteligencję wartości, interesy, cele, umiejętności, postawy wobec rzeczywistości itd. Ludzie są najbardziej zawodnym składnikiem organizacji, ale tylko dzięki nim trwają one i rozwijają się. Bez nich zamieniłyby się w martwe złomowiska maszyn i składy papierów. Zarządzanie podsystemem społecznym , czy - jak wolą niektórzy - zasobami ludzkimi, jest sztuką bardzo trudną i zupełnie odmienną od inżynierskiej. Systemy techniczne są programowane i sterowane. Ludźmi się kieruje, a proces ten jest zawsze grą z inteligentnym partnerem, sojusznikiem lub przeciwnikiem. Uczestnicy organizacji są świadomi tego, że wszystko, co składa się na firmę lub biuro (oczywiście poza ludźmi), jest jedynie wytworem jednostek, grup, koalicji; może więc być zmienione. Nic zatem dziwnego, że gra w organizacji toczy się nie tylko w ramach istniejących struktur i reguł, ale również o ich konkretny kształt. Gry wpływają także na nieformalne i niesformalizowane wartości i zasady, style kierowania i „podporządkowywania”, wzory karier i organizacyjne ideologie, sposoby oceniania ludzi i sposoby oceniania przez nich różnych zjawisk życia gospodarczego. Wszystko to składa się na kulturę organizacji i jest tym, co z jej uczestników czyni społeczność o własnym, specyficznym charakterze.

    W społecznym podsystemie organizacji wyróżniamy trzy poziomy:
1) jednostkowy, uznając zróżnicowanie osobowości za jego najbardziej charakterystyczną cechę;
2) grupowy, akcentując mechanizmy powstawania i funkcjonowania grup społecznych;
3) kulturowy, przesądzający o klimacie społecznym organizacji.

Chociaż różnorodność ludzkich osobowości, grup społecznych i organizacyjnych kultur jest niemal nieograniczona, to jednak udało się badaczom wyodrębnić i opisać pewne charakterystyczne typy. Przedstawione niżej „wzorce” osobowości nie pochodzą z podręczników psychologii ogólnej, lecz są przykładami wybranych typów osobowości organizacyjnej. Choć w literaturze organizacyjnej wyróżnia się najczęściej osobowość autorytarną, osobowość biurokratyczną, osobowość gracza, osobowość profesjonalną, osobowość przedsiębiorcy i osobowość twórczą, pomijamy tutaj opis tej pierwszej, jako niespecyficznej dla świata współczesnych firm i instytucji.