Temat pracy dyplomowej

Czy zastanawiasz się, jak dobrze sformułować temat pracy dyplomowej? Warto zapoznać się z poniższą listą opublikowanych różnych tematów z zakresu zarządzania biznesem, marketingu, finansów. Lista jest dość rozbudowana i uszeregowana alfabetycznie. Miłej lektury:


Absolwenci na rynku pracy.

Adaptacja nieruchomości zabytkowych, w tym zabytków techniki.

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstwa ...

Aktywność zawodowa ludności polskiej.

Aktywny konsument – szansa czy zagrożenie dla firmy

Alians strategiczny jako zewnętrzny sposób rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie firm)

Amortyzacja środków trwałych, ujęcie bilansowe i podatkowe

Analiza ekonomiczno-finansowa i zarządzanie płynnością na przykładzie

Analiza finansowa banku.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (w różnych obszarach jego działalności).

Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, edukacja finansowa, włączenie i wyłączenie finansowe

Analiza finansowa.

Analiza i ocena działań związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce na przykładzie województwa opolskiego.

Analiza i ocena kompetencji menedżerskich w procesie zarządzania na przykładzie ...

Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych wybranych organizacji.

Analiza kapitału społecznego organizacji jako jej strategicznego potencjału rozwojowego

Analiza konkurencji jako element procesu formułowania strategii rozwoju

Analiza kosztów działalności przedsiębiorstw na rynku na przykładzie

Analiza kosztów oraz osiągniętych wyników na przykładzie

Analiza kosztów spółdzielni mieszkaniowych

Analiza modelu/modeli rozwoju strategicznego

Analiza możliwości wdrożenia nowoczesnych rachunków kosztów na przykładzie

Analiza oferty produktowej na rynku ubezpieczeń w Polsce na przykładzie

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa na przykładzie

Analiza polskiego rynku bankowego i pozycji konkurencyjnej poszczególnych banków lub ich grup, w tym rola kapitału zagranicznego, rola konkurencyjnej struktury rynkowej, specyficzne problemy jak kredyty w walutach obcych, itp.

Analiza porównawcza efektywności wykorzystania kredytu i leasingu w działalności przedsiębiorstw

Analiza potencjału strategicznego organizacji

Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa X na potrzeby budowy strategii rozwoju

Analiza procesu innowacji w przedsiębiorstwie 3. Kapitał intelektualny organizacji

Analiza regionalnych strategii innowacji

Analiza regionalnych systemów innowacji jako infrastruktury rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw

Analiza rozliczeń podatku VAT na przykładzie.....

Analiza strategiczna firmy CCC

Analiza strategiczna przedsiębiorstw i organizacji publicznych w oparciu o wybrane metody,

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Analiza strategii konkurencji przedsiębiorstwa ...

Analiza strategii marketingowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw.

Analiza systemu motywacyjnego w firmie X.

Analiza systemu podatkowego

Analiza techniczna spółki PKN Orlen

Analiza uwarunkowań dla kształtowania klastrów innowacyjnych jako model rozwojowego współczesnych organizacji

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych na przykładzie

Analiza wykorzystania leasingu i faktoringu w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Analiza zjawiska wypalenia zawodowego na podstawie wybranej grupy zawodowej np. u pracowników domów opieki społecznej w Polsce.

Analiza źródeł finansowania w procesie komercjalizacji

Analiza źródeł konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Analiza, tworzenie i rozwój sieci współpracy i klastrów: analizy porównawcze.

Anomalie na rynkach finansowych.

Audyt i kontrola w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych. • Rozliczenia podatków z wykorzystaniem systemów informatycznych i Internetu.

Audyt personalny (kompetencyjny)

Badania marketingowe w procesie powstawania firmy

Badania rynku

Badanie efektywności działań promocyjnych.

Badanie kultury organizacyjnej w wybranym przedsiębiorstwie

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych jako weryfikacji ich wiarygodności na przykładzie

Bank centralny.

Banki komercyjne .

Banki spółdzielcze, SKOKi i instytucje parabankowe - uwarunkowania rozwoju i rola na rynku finansowym.

Bankowość detaliczna - specyfika, produkty.

Bankowość elektroniczna (internetowa, mobilna, terminalowa itd.), jej produkty i usługi, bezpieczeństwo i zagrożenia.

Bankowość korporacyjna – specyfika, produkty.

Bankowość w Unii Europejskiej, USA i na rynku globalnym (szczególnie bankowość azjatycka, islamska, japońska) - ujęcie instytucjonalne i strategiczne.

Benchmarking oraz Lean Management jako narzędzia zarządzania strategicznego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bilansowe i podatkowe ujęcie instrumentów finansowych

Biznes Plan

Budowa strategii lojalności

Budowa zespołów,

Budowanie lojalności konsumenta (np. Instrumenty budowania lojalności na przykładach, uwarunkowania lojalności)

Budowanie wizerunku organizacji non-profit

Cechy i podstawowe uwarunkowania podejścia sieciowego

Cechy, typy, źródła informacji

Chatbot, jako nowy kanał komunikacji marketingowej

Controllingowe doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem

Czas w zarządzaniu

Czynniki kulturowe w biznesie międzynarodowym: Japonia, USA, Niemcy, Wielka Brytania

Determinanty decyzji konsumenckich na rynku usług finansowych.

Dezintegracja łańcucha wartości przedsiębiorstwa ...

Diagnoza potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa ... dla potrzeb zmian

Diagnozowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Diagnozowanie strategii i systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie

Dylematy etyczne związane z ZZL.

Działalność banków komercyjnych.

Działalność depozytowa banków komercyjnych.

Działalność doradcza w bankowości.

Działania antykryzysowe jako akcja strategiczna w przedsiębiorstwie ...

Działania marketingowe w agroturystyce

E-biznes, w tym handel elektroniczny i marketing elektroniczny.

Ecommerce w Polsce – geneza i rozwój

Efektywność a atrakcyjność reklam

Efektywność działań marketingowych na rynku

Efektywność wdrażania w organizacji systemów klasy CRM

Ekologiczne aspekty wykorzystania marketingu (ekomarketing, produkt ekologiczny).

Ekspatriacja i repatriacja pracowników,

Elektroniczne instrumenty płatnicze (karty płatnicze, płatności mobilne i internetowe, bitcoin itd.). • E-usługi i internetowe portale finansowe.

Endo i egzogeniczne uwarunkowania partnerstwa w regionie

Etnocentryzm w decyzjach konsumentów

Etyczne aspekty zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X.

Etyczne aspekty zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X.

Event marketing jako przykład nowoczesnego narzędzia marketingu

Ewolucja produktów i usług bankowych na rynku globalnym i w Polsce, w tym rola innowacji bankowych i zmian technologicznych.

Finansowanie inwestycji

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

Finansowe i księgowe skutki wyceny bilansowej wybranych składników aktywów przedsiębiorstwa

Finansowe instrumenty inwestycyjne.

Finansowo księgowe aspekty rozliczeń z tytułu wynagrodzeń na przykładzie

Finansowo-księgowe aspekty różnic kursowych

Fora i blogi jako źródło informacji rynkowej

Formuły tworzenia pakietów wynagrodzeń (dodatki, premie),

Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Formy transferu technologii

Franchising jako metoda zdobywania rynku

Franchising jako strategia rozwoju małych przedsiębiorstw

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania kapitału na przykładzie wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych

Funkcjonowanie instytucji finansowych.

Funkcjonowanie rynku pieniężnego – istota, uczestnicy, instrumenty.

Funkcjonowanie rynku płatności detalicznych.

Fuzja jako zewnętrzny sposób rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie firm)

Giełdy Kapitałowe.

Globalny kryzys finansowy i bankowy 2007-2009 i jego skutki.

Gospodarowanie czasem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Handel internetowy.

Hybrydowe instrumenty finansowe.

Identyfikacja czynników wpływających na wybór lokalnych wielkopowierzchniowych placówek handlu Detalicznego jako miejsca dokonywania zakupów

Identyfikacja oczekiwań studentów i pracowników naukowych w zakresie wsparcia, w ramach przedsiębiorczości akademickiej

Identyfikacja, i typologia międzynarodowych sieci gospodarczych

indywidualny i organizacyjny)

Informacja i doradztwo dla MSP 11. Restrukturyzacja przedsiębiorstw - business process reengineering, lean management, spin-off, outsourcing

Informacja jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa ...

Innowacje finansowe, instrumenty i rynki finansowe.

Innowacje produktowe jako narzędzie marketingu

Innowacyjnosć gospodarek

Instrumenty i usługi na rynku finansowym, w tym instrumenty finansowania i inwestowania przedsiębiorstw.

Instytucje międzyrządowe i polityka gospodarcza suwerennych rządów

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu

Internacjonalizacja MSP – przesłanki, strategie i metody, wpływ na konkurencyjność; firmy born global

Internet a kontrola nad polityką i gospodarką

Inwestorzy instytucjonalni (mutual funds, investment funds, hedge funds) i stan bilansu płatniczego.

Inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w kryptowaluty

Inwestowanie w akcje na GPW

Inwestycje alternatywne

Inwestycje infrastrukturalne

Inwestycje na rynku nieruchomości.

Inwestycje przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego

Inwestycje przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Inwestycje w sporcie

Jakość warunków pracy na podstawie przedsiębiorstwa X.

Jednolity obszar walutowy i konsekwencje dla konkurencji globalnej

Kampanie reklamowe – tworzenie, prowadzenie, efektywność

Kierunki rozbudowy rachunku kosztów dla celów zarzadczych

Klastry przedsiębiorstw – kooperacja i konkurencja wśród MSP, wpływ klastrów na konkurencyjność przedsiębiorstw

Klasyfikacja kosztów i cen w przedsiębiorstwach handlowych

Kobiety na rynku pracy w Polsce i UE.

Kompetencje menedżera, a kompetencje przedsiębiorcy

Kompleksowa ocena stanu przedsiębiorstwa

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej.

Komunikacja personalna- Szkolenia i rozwój personelu

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym.

Komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych,

Koncepcja sponsoringu w zarządzaniu marką

Koncepcja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i próba integracji systemowej na przykładzie Zakładu X.

Koncepcja tworzenia Strategicznej Karty Wyników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Konflikty interpersonalne w systemie społecznym przedsiębiorstwa

Konflikty w pracy i metody ich likwidowania.

Konkurencyjność rynku usług bankowych.

Konsolidacja sprawozdań finansowych.

Korzyści i koszty decentralizacji

Koszty reprezentacji i reklamy w ujęciu bilansowym i podatkowym

Kryptowaluty i giełda

Kryzysy walutowe i finansowe: mechanizm, skutki, zapobieganie.

Księgowe i podatkowe ujęcie przychodów ze sprzedaży

Kształtowanie kompetencji,

Kształtowanie międzynarodowych karier zawodowych przez pracowników,

Kształtowanie potencjału emocjonalnego pracowników w przedsiębiorstwie ...

Kształtowanie procesów tworzenia i funkcjonowania sieci wiedzy.

Kształtowanie relacji z klientem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Kształtowanie rozwoju zawodowego pracowników w firmach międzynarodowych,

Kształtowanie strategii przez banki i instytucje finansowe, w tym analiza efektywności banku, źródeł przewagi konkurencyjnej i uwarunkowań strategii rozwojowej.

Kultura marketingowa przedsiębiorstwa, ocena, sposoby kształtowania

Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości.

Kultura organizacyjna w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Leasing jako zewnętrzna forma finansowania działalności przedsiębiorstw

ludzkich

Marka kraju jako istotny element dokonywania wyborów przez konsumentów

Marka w działalności podmiotu na przykładzie wybranych branż

Marketing czasopism jako środków masowego przekazu

Marketing elektroniczny (np. działania promocyjne w Internecie, wykorzystanie blogów i wirtualnych społeczności w Marketingu)

Marketing internetowy.

Marketing jako element rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem

Marketing miast

Marketing międzynarodowy i globalny.

Marketing mix na przykładzie wybranej marki

Marketing organizacji non-profit

Marketing partyzancki – na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Marketing partyzancki w małej firmie

Marketing polityczny (kampanie prezydenckie).

Marketing polityczny w prezydenckich / samorządowych kampaniach wyborczych

Marketing sportowy – na przykładzie klubów sportowych

Marketing usług

Marketing usług finansowych.

Marketing w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (standaryzacja i adaptacja, produkt, kanały dystrybucji, promocja międzynarodowa, ceny w marketingu międzynarodowym, efekt kraju pochodzenia)

Marketing w firmach konsultingowych /prawniczych/

Marketing-mix jako narzędzie oddziaływania na klientów indywidualnych

Marketingowa analiza rynku dóbr konsumpcyjnych na przykładzie przemysłu/rynku

Marketingowa rola opakowania

Marketingowa strategia kreowania turystycznego produktu regionu

Marketingowe aspekty kształtowania jakości oferty w przedsiębiorstwach usługowych

Marketingowe aspekty kształtowania rynku usług w Polsce.

Marketingowe metody aktywizacji sprzedaży nowych świadczonych usług

Marketingowe strategie rozwoju usług

Marketingowe strategie sukcesu na polskim rynku

Marketingowe uwarunkowania konsumpcji w regionie

Marketingowy sukces (np. „Gwiezdnych wojen”)

Marki prywatne pośredników i ich atrakcyjność dla konsumentów

Media społecznościowe (Social Media).

Metody i techniki organizatorskie wykorzystywane w doskonaleniu działalności przedsiębiorstw, instytucji administracyjnych oraz organizacji społecznych.

Metody pozyskiwania lojalności klientów

Metody strategicznej diagnozy otoczenia i przedsiębiorstwa.

Metodyka pomiaru kapitału intelektualnego

Mierzenie efektywności zarządzania

Międzynarodowa integracja rynków kapitałowych jako zewnętrzne ograniczenie dla polityki gospodarczej

Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej w ramach Unii Europejskiej

Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i liberalizacja obrotów w sferze finansowej

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec współczesnych kryzysów walutowych

Międzynarodowy kredyt i polityka zadłużenia zagranicznego

Młodzi konsumenci jako specyficzny segment rynku (np. strategie marketingowe na rynku młodego konsumenta, oddziaływanie reklamy na młodych konsumentów, specyfika młodzieży bądź dzieci jako konsumentów)

Mobbing i jego skutki jako zjawisko o charakterze patologii społecznej.

Modele procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie

Modele zarządzania wiedzą

Modelowanie struktur klastrowych

Motywacja do uczestnictwa w zespołach wirtualnych.

Motywacja i jej stymulacja w zarządzaniu.

Motywacyjna rola systemów wynagrodzeń pracowniczych.

Motywowanie a motywacja w organizacji,

Motywowanie i jego rola w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.

Motywowanie i komunikacja w organizacji wirtualnej

Motywowanie personelu do pracy - teoria i analiza (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej).

Motywowanie pracowników

Możliwości percepcji informacji

Możliwości wykorzystania zbilansowanej karty wyników w zarządzaniu

MSP na rynku międzynarodowym

Narodowe produkty markowe – analiza sytuacji polskiej i porównanie z innym krajem

Narzędzia analizy strategicznej w tym metody portfelowe w zarządzaniu;

Narzędzia oceny instrumentów finansowych (efektywność, ryzyko).

Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. ...

Niefinansowe instrumenty inwestycyjne.

Nietypowe nośniki reklamowe i ich społeczny odbiór

Nowe koncepcje stabilizacji makroekonomicznej: reguła monetarna, reguła budżetowa

Nowoczesne formy reklamy zewnętrznej

Nowoczesne instrumenty kreowania zespołów wirtualnych.

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.

Obrót gotówkowy i bezgotówkowy

Obrót materiałowy

Obrót środkami trwałymi

Obrót towarowy

Obrót towarowy w jednostkach sprzedaży detalicznej na przykładzie

Ocena działalności przedsiębiorczej w organizacji.

Ocena efektywności reklamy na przykładzie

Ocena kapitału intelektualnego organizacji

Ocena kapitału intelektualnego organizacji.

Ocena kondycji finansowej firmy na przykładzie

Ocena kontroli menedżerskiej, pod kątem przedsiębiorczości organizacyjnej.

Ocena kultury organizacyjnej.

Ocena poziomu organizacyjnego uczenia się.

Ocena poziomu zarządzania wiedzą w organizacji.

Ocena pozycji konkurencyjnej lub strategicznej organizacji.

Ocena pozycji konkurencyjnej małej firmy.

Ocena procesu formułowania strategii.

Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena przygotowania organizacji do zmian.

Ocena współpracy aptek zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa z dostawcami leków

Ocena zarządzania z punktu widzenia przedsiębiorczości strategicznej.

Ocenianie pracowników

Ocenianie pracowników Rozwój zasobów

Ochrona środowiska pracy.

Opakowanie w strategii przedsiębiorstwa.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Opracowanie biznes planu rozwoju przedsiębiorstwa

Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych .

Organizacja i zarządzanie instytucjami

Organizacja i zarządzanie małą firmą

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

Organizacje non – profit – finansowanie i funkcjonowanie.

Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne na rynkach finansowych.

Partnerstwo lokalne jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo w relacjach lekarz-pacjent na lokalnym rynku usług medycznych - szansą wzmocnienia konkurencyjności organizacji

Partnerstwo w sieci franchisingowej na przykładzie ...

Partycypacja pracownicza,

Partycypacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem ...

Perspektywa czasowa i jej znaczenie dla osiągania sukcesu zawodowego

Planowanie działalności organizacji: formułowanie planów strategicznych i operacyjnych.

Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowe formy ewidencji

Podejmowanie decyzji menedżerskich

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

Podejście systemowe w zarządzaniu

Podmioty ZZL i podział ról między nimi,

Podstawowe metody i techniki optymalizacji w zarządzaniu

Podstawowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Podstawowe zasady i cechy podejścia systemowego

Podstawy logistyki międzynarodowej (obsługa zamówień, zarządzanie zapasami, magazyn opakowanie, transport)

Podstawy projektowania systemów zarządzania

Podstawy zarządzania czasem  

Podstawy zarządzania informacją

Podział przedsiębiorstwa jako sposób restrukturyzacji na przykładzie ...

Polityka cenowa przedsiębiorstw

Polityka dywidendy przedsiębiorstwa.

Polityka gospodarcza po rewolucji informatycznej

Polityka OPEC i światowy rynek ropy naftowej

Polityka promowania wzrostu (polityka strukturalna, polityka konkurencji) według UE

Polityka wsparcia MSP – przesłanki, fundusze i programy UE, ocena/ewaluacja programów wsparcia publicznego, zarządzanie wsparciem, instytucjonalna struktura wsparcia

Polityka zatrudnienia i rynek pracy

Polski sektor bankowy.

Pomiar efektywności działania organizacji – finansowe i pozafinansowe metody oceny.

Poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe – inwestowanie, rewaloryzacja, konserwacja itp.

Porównanie strategii gminy X ze strategią gminy Y

Postawy i oczekiwania pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie ...

Poszukiwanie idealnego modelu pracownika w oparciu o rekrutację prasową

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Powody nakładania, zakres i ewolucja regulacji bankowych.

Powstanie i rozwój międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,

Pozyskiwanie źródeł finansowania przedsiębiorstwa.

PR, CSR i Marketing odpowiedzialny społecznie (np. Instrumenty i uwarunkowania CSR, działania marketingowe organizacji non-profit, reklama społeczna)

Pracoholizm a zaangażowanie w pracę

Praktyka stosowania systemów zintegrowanych ERP (finanse, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, gospodarka magazynowa, produkcja, zamówienia, sprzedaż).

Problematyka przystąpienia Polski do UE (aspekty makroekonomiczne).

Problemy społeczne ochrony pracy.

Problemy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Procedura obsługi faktoringu

Proces starzenia się ludności a polityka społeczna.

Proces tworzenia opakowania na przykładzie produktów firmy

Proces wzrostu przedsiębiorstwa – determinanty wzrostu przedsiębiorstwa, firmy szybko rosnące (gazele) – specyfika i gospodarcze znaczenie

Procesy informacyjne w zarządzaniu.

Product placement jako nowoczesne narzędzie marketingu

Produkt placement jako narzędzie promocji

Programy lojalnościowe, a przekraczanie oczekiwań klientów

Project finance

Projektowanie oraz wdrażanie strategii przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Projektowanie strategii przedsiębiorstw i organizacji publicznych (poziom strategii rozwoju, konkurencyjnych, funkcjonalnych),

Promocja i ocena otwartych funduszy

Promocja polski (różne aspekty – turystyka, kultura, itp.)

Promocja sprzedaży w placówkach handlu detalicznego na terenie miasta Rzeszowa

Proste i złożone formy współdziałania gospodarczego (m.in. franchising, kooperacja produkcyjna, alianse strategiczne, partnerstwo publiczno – prywatne, struktury klastrowe).

Przedsiębiorczość akademicka – zakładanie i rozwój innowacyjnych firm przez kadrę akademicką i studentów

Przedsiębiorczość i małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) – ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania procesów założycielskich, wkład MSP w gospodarkę kraju i regionu, regionalne czynniki rozwoju przedsiębiorczości

przedsiębiorstw

Przejęcie jako zewnętrzny sposób rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie firm)

Przekształcenie książki przychodów i rozchodów w księgi handlowe

Przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, zasady ich kształtowania i oceny.

Przepływy wiedzy w firmach internetowych.

Przypadki i efekty liberalizacji gospodarczej szokowej i stopniowej

Przywództwo jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa ....

Przywództwo w organizacji

Psychologia rynków finansowych.

Psychologiczne, socjologiczne i prawne aspekty mobbingu oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku.

Public relations jako element budowania wizerunku firmy.

Public relations w przedsiębiorstwie

Publicity jako narzędzie promocji

Publicznymi - Restrukturyzacja i transformacja przedsiębiorstw

Rachunek kalkulacyjny w controllingu przedsiębiorstwa

Rachunek kosztów działań (ABC)

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

Rachunek odpowiedzialności w controllingu przedsiębiorstwa

Rachunki kosztów i korzyści akcesji– wybrane przykłady.

Rachunki target costing i kaizen costing w controlligu przedsiębiorstwa

Rachunkowość budżetowa.

Rachunkowość finansowa.

Rachunkowość komputerowa.

Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych. • Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw.

Rachunkowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie

Rachunkowość w instytucjach finansowych.

Rachunkowość zarządcza i controlling.

Racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia,

Radzenie sobie ze stresem

Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie ...

Reklama telewizyjna w oczach uczniów

Reklama w Internecie

Reklama w przedsiębiorstwie handlowym

Reklamy porównawcze (efektywność i popularność) na polskim/europejskim rynku

Rekrutacja i dobór kadr,

Rekrutacja i dobór pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie ....

Rekrutacja w przedsiębiorstwach międzynarodowych,

Relacje inwestorskie i nadzór korporacyjny, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja i prywatyzacja

Restrukturyzacja naprawcza w przedsiębiorstwie ...

Restrukturyzacja rozwojowa w przedsiębiorstwie ...

Restrukturyzacja strategiczna

Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie ...

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, obszarów miejskich itp.

Rodzaje i źródła konfliktów w firmach międzynarodowych,

Rodzaje strategii innowacyjnych w organizacji

Rodzina i jej obraz oraz znaczenie we współczesnej reklamie polskiej.

Rola adaptacji pracowników w zarządzaniu.

Rola Banku Światowego i międzynarodowych banków rozwoju we wzroście gospodarczym wyłaniających się gospodarek rynkowych (emerging markets)

Rola ceny w marketingu

Rola Internetu w działalności handlowo-usługowej

Rola kierownika (menedżera) w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rola kultury organizacyjnej w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Rola lidera w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Rola lobbingu w kształtowaniu konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa

Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa, branży, gałęzi, gminy, powiatu

Rola menadżera w efektywnym kierowaniu na przykładzie przedsiębiorstwa X.

Rola menedżera w małym przedsiębiorstwie.

Rola oraz znaczenie struktury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa X.

Rola personelu w kształtowaniu wizerunku organizacji

Rola ponadnarodowych korporacji w gospodarce narodowej

Rola przedstawiciela handlowego w budowaniu zadowolenia klienta

Rola rachunkowości w jednostkach sektora budżetowego

Rola relacji w marketingu terytorialnym na przykładzie ...

Rola relacji w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem na przykładzie ...

Rola warunków pracy i stosunków pracy a zarządzania zasobami ludzkimi.

Rola zaufania w kształtowaniu sieci współpracy

Rozwój małej firmy.

Rozwój myśli organizatorskiej

Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na terenie gminy ...

Rozwój przedsiębiorstwa na drodze restrukturyzacji na przykładzie ...

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez kooperację na przykładzie ...

Rozwój regionalny i lokalny; strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

Rozwój transakcji elektronicznych i ich rola w gospodarce

Rozwój ubezpieczeń w Polsce na przykładzie

Rozwój zasobów ludzkich (HRD)

Rozwój zawodowy pracowników

Równowaga praca-życie

Różne formy prywatyzacji (np. kapitałowa, kuponowa) i ich efektywność

Różnice kulturowe w działaniach marketingowych (np. uwarunkowania kulturowe działań promocyjnych na wybranych przykładach)

Różnice kulturowe w zarządzaniu

Różnorodne formy gospodarki mieszanej (np. społeczna gospodarka rynkowa) – country case studies

Rynek Funduszy Inwestycyjnych.

Rynek kapitałowy, organizacja i działalność giełdy papierów wartościowych.

Rynek leasingu w Polsce

Rynek młodzieżowy jako cel działań marketingowych producentów

Rynek pracy i poziom bezrobocia w wybranych regionach

Rynek pracy jako kontekst strategii personalnej przedsiębiorstwa

Rynek pracy w Polsce i wybranych krajach UE.

Rynki alternatywne.

Rywalizacja i współpraca interpersonalna w przedsiębiorstwie ...

Ryzyko projektów inwestycyjnych

Sektor bankowy Unii Europejskiej.

Sektory technologicznie zaawansowane i sektory kreatywne (sektory kultury, rozrywki, mediów, projektowania/wzornictwa, oprogramowania); firmy technologiczne

Slogan reklamowy – znaczenie we współczesnym marketingu

Socjalna Europa – koordynacja polityki zatrudnienia i polityki społecznej

Socjalne obciążenie gospodarki i koncepcje reform: emerytalnych, opieki zdrowotnej, edukacji

Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.

Specyfika wynagradzania w organizacjach międzynarodowych,

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ...

Społeczna odpowiedzialność samorządu terytorialnego (np. na podstawie wybranej gminy).

Społeczne dylematy ery globalizacji

Społeczne skutki bezrobocia.

Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacyjności w sektorze MSP

Sponsoring jako narzędzie promocji firmy

Sposoby motywowania pracowników

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych.

Sprawozdawczość i analiza finansowa.

Sprzedaż bezpośrednia na wybranych przykładach.

Stabilność rynku finansowego w ujęciu makro i mikroekonomicznym, w tym analiza źródeł ryzyka na rynku bankowym oraz metody przeciwdziałania kryzysom finansowym.

Strategia cenowa podmiotów produkcyjnych

Strategia innowacyjna na przykładzie przedsiębiorstwa

Strategia kształtowania relacji z obywatelami na przykładzie gminy ...

Strategia marki wybranego przedsiębiorstwa

Strategia promocji wybranego przedsiębiorstwa

Strategia restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej na przykładzie ...

Strategia rozwoju a uwarunkowania działania lokalnych stacji radiowych

Strategia rozwoju gminy na przykładzie

Strategia rozwoju organizacji non-profit działających na terenie miasta Rzeszowa

Strategia społecznej odpowiedzialności jako nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie......

Strategia wprowadzania nowego produktu na rynek.

Strategiczne myślenie w przedsiębiorstwie ...

Strategiczne ZZL

Strategie finansowe przedsiębiorstw.

Strategie konkurencji przedsiębiorstwa.

Strategie konkurencyjne wybranych organizacji

Strategie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,

Strategie na poziomie regionów gospodarczych: analiza strategiczna regionu,

Strategie outsourcingu produkcji i usług.

Strategie przedsiębiorstw w sektorach infrastrukturalnych (energetyka, telekomunikacja, transport)

Strategie reklamowe i komunikacyjne przedsiębiorstw/organizacji (np. strategie promocji na wybranych przykładach, oddziaływanie działań promocyjnych (reklamy) na odbiorców, psychologiczne aspekty oddziaływania reklamy, niekonwencjonalne instrumenty komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem)

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa.

Strategie rynkowe instytucji kredytowych.

Strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Strategie tworzenia i rozwoju sieci przedsiębiorstw.

Strategie zarządzania sytuacją kryzysową.

Strategie ZZL,

Strefy wolnego handlu, rozwój wymiany towarowej, wzrost gospodarki

Stres organizacyjny – przyczyny i skutki

Struktura kapitałowa banku.

Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa.

Style kierowania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi.

Style życia jako wyznacznik zachowań konsumenckich

System identyfikacji wizualnej i jego rola w kreowaniu wizerunku firmy

System informacji finansowej w przedsiębiorstwie i jego wykorzystanie w procesach zarządzania.

System motywacji jako kluczowy czynnik kształtowania kapitału ludzkiego.

System oceniania okresowego pracowników. ...

System wartości w pracy

System wynagrodzeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie ...

System zarządzania społeczną odpowiedzialnością organizacji (np. wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej).

Systemy ekonomiczne i reformy gospodarcze

Systemy informacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy w warunkach globalizacji

Sytuacyjne i osobowościowe czynniki efektywności pracowników

Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenie i doskonalenie pracowników

Szkolenie jako element polityki zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.

Szkolenie jako istotne narzędzie rozwoju pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.

Szkolenie personelu jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi. ...

Światowa Organizacja Handlu (WTO) i liberalizacja obrotów w sferze realnej

Światowe centra finansowe.

Taktyka wykorzystania środków pomocy UE w aspekcie makroekonomicznym.

Teorie wykorzystywane do analizy rynków finansowych (oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych).

Traktat z Maastricht i jego konsekwencje dla polityki gospodarczej krajów członkowskich

Transfer i dyfuzja technologii w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych.

Tworzenie i wykorzystywanie portali korporacyjnych i ich wpływ na konkurencyjność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Tworzenie i zarządzanie wybranym przedsiębiorstwem internetowym.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Ustalanie i podział wyniku finansowego jednostki gospodarczej

Uwarunkowania funkcjonowania oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Uwarunkowania i typy złożoności

Wewnętrzne public relations firmy

Wieloletnie plany inwestycyjne jako czynnik rozwojowy regionu

Wizerunek firmy CCC i Big Star - w opinii jej klientów

Wpływ kredytów inwestycyjnych na rozwój małych przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm

Wpływ partnerstwa w relacjach lekarz-pacjent na kształtowanie wizerunku placówki medycznej

Wpływ reklamy na model współczesnej rodziny.

Wpływ technologii informacyjnych na gospodarkę, rynki i organizacje gospodarcze.

Wspólna polityka monetarna (pozycja Europejskiego Banku Centralnego, Euroland, ERM II)

Współczesne kierunki badań na rynkach finansowych.

Współczesne koncepcje zarządzania a praktyka zarzadzania średnim przedsiębiorstwem

Współpraca konkurentów na rynku usług edukacyjnych

Współpraca konkurentów na rynku usług turystycznych

Współpraca konkurentów w sektorze kreatywnym

Współpraca przedsiębiorstwa ... z dostawcami jako czynnik wzmacniania konkurencyjności

Współpraca przedsiębiorstwa ... z instytucjami B+R jako czynnik wzmacniania konkurencyjności

Współpraca przedsiębiorstwa ... z instytucjami finansowymi jako czynnik wzmacniania konkurencyjności

Współpraca przedsiębiorstwa ... z instytucjami wsparcia biznesu jako czynnik wzmacniania konkurencyjności

Współpraca z dostawcami jako forma strategii konkurencji na przykładzie aptek zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach rodzinnych na przykładzie ...

Wybrane problemy kształtowania wizerunku organizacji

Wybrane problemy kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa

Wybrane problemy marketingu na rynku nieruchomości

Wybrane problemy promocji firmy

Wycena papierów wartościowych.

Wykorzystanie analizy fundamentalnej.

Wykorzystanie analizy technicznej .

Wykorzystanie analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do wspomagania prowadzenia analiz finansowych i sprawozdawczości w małych i średnich firmach.

Wykorzystanie badań marketingowych w strategii firmy.

Wykorzystanie kalkulacji kosztów do tworzenia cen produktów

Wykorzystanie nowoczesnej technologii na rynkach finansowych (w tym w rozliczeniach).

Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strategicznej w projektowaniu strategii (analiza interesariuszy, nowoczesne metody scenariuszowe, Strategiczna Karta Wyników)

Wykorzystanie promocji do budowania pozycji firmy na rynku.

Wykorzystanie rachunku kosztów planowanych w rachunku odpowiedzialności na przykładzie

Wykorzystanie różnych rachunków kosztów do kalkulacji kosztów wytworzenia

Wykorzystanie rynku papierów wartościowych w finansowaniu przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny kondycji finansowej

Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w controllingu

Wykorzystanie Strategicznej (Zrównoważonej) Karty Wyników jako narzędzia kontroli realizacji strategii w przedsiębiorstwie ...

Wykorzystanie technologii informacyjnych, w tym Internetu w zarządzaniu organizacją.

Wykorzystywanie narzędzi internetowych

Wynagradzanie pracowników

Wynik finansowy

Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego

Wypalenie zawodowe

Wyznaczniki i wymiary współczesnej koncepcji marketingowej

Wyzwania kulturowe,

Zachowania ludzi w organizacji

Zachowania nabywcze klientów indywidualnych na rynku

Zagadnienia ładu korporacyjnego, etyki i problemów zaufania na rynku bankowym.

Zagadnienia z rachunkowości finansowej.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Zarządzanie finansami w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (źródła finansowania, unikanie opodatkowania, zarządzanie ryzykiem)

Zarządzanie firmą rodzinną.

Zarządzanie innowacjami w organizacji

Zarządzanie instytucjami kredytowymi.

Zarządzanie jakością obsługi klienta w wybranym banku (X, Y, Z)

Zarządzanie jakością, koncepcja TQM, międzynarodowe standardy jakości w organizacjach biznesowych i publicznych.

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w Akademickim Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie ...

Zarządzanie kapitałem intelektualnym na wybranych uczelniach wyższych

Zarządzanie kapitałem ludzkim w UE,

Zarządzanie karierą zawodową (wymiar

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi

Zarządzanie konfliktem w firmie ...

Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa na przykładzie sieci franchisingowej

Zarządzanie korporacją w dobie rewolucji IT

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie budowlanym, turystycznym, ..., na przykładzie ...

Zarządzanie kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwie ...

Zarządzanie małą firmą na przykładzie ...

Zarządzanie marką (np. strategia produktu/marki na dowolnych przykładach, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw)

Zarządzanie należnościami (zobowiązaniami) przedsiębiorstwa

Zarządzanie nieruchomościami.

Zarządzanie poprzez główne wartości w organizacji w kontekście kształtowania kapitału społecznego

Zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie ...

Zarządzanie procesami, zarządzanie projektami, Lean Management, Six Sigma, BPR.

Zarządzanie procesem konsolidacyjnym (m.in. strategie i analizy w procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacja i integracja przedsiębiorstw po nabyciu).

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi.

Zarządzanie przez komunikację w przedsiębiorstwie ...

Zarządzanie przez konflikt w przedsiębiorstwie ...

Zarządzanie public-relations w instytucjach samorządu lokalnego na terenie miasta lub wsi

Zarządzanie relacjami z interesariuszami w przedsiębiorstwie ....

Zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwie ...

Zarządzanie relacjami z otoczeniem organizacji.

Zarządzanie reputacją firmy na przykładzie

Zarządzanie różnorodnością kulturową w przedsiębiorstwie ...

Zarządzanie ryzykiem bankowym.

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie ryzykiem korupcji

Zarządzanie sprzecznościami strategicznymi.

Zarządzanie strategiczne jednostką samorządu terytorialnego (województwa, powiatu, gminy)

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie budowlanym, turystycznym, .... na przykładzie

Zarządzanie strukturą kapitału w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie usługami wirtualnymi.

Zarządzanie w warunkach sieci

Zarządzanie wiedzą a CRM

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym na przykładzie ...

Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa na przykładzie

Zarządzanie własnym rozwojem

Zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych  (pozyskiwanie personelu, wynagradzanie, różnice kulturowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach wielokulturowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie franchisingowym na przykładzie ...

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie ...

Zasady korzystania ze środków pomocowych UE, podejście mikroekonomiczne (zasady ubiegania się o dotacje z różnorodnych funduszy UE przez pojedyncze podmioty gospodarcze, gminy itd.).

zasobami ludzkimi

Zastosowanie metod heurystycznych w procesie kreowania innowacji na przykładzie

Zastosowanie metod heurystycznych w procesie zarządzania strategicznego na przykładzie ...

Zastosowanie nowoczesnych technologii w bankowości.

Zatrudnienie i bezrobocie osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie i polityka rynku pracy

Zewnętrzne public-relations jako forma kształtowania relacji interpersonalnych w przedsiębiorstwie Zarządzanie kluczowymi kompetencjami w przedsiębiorstwie ...

Zjawiska kryzysowe w globalnej gospodarce

Zjawisko bezrobocia oraz polityka państwa na rynku pracy w Polsce.

Zmiany strategii przedsiębiorstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie ...

Zmiany w organizacji i zarządzaniu instytucjami publicznymi

Znaczenie analizy finansowej w działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa

Znaczenie bankowej analizy zdolności kredytowej klientów

Znaczenie banku w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Znaczenie emocji w reklamie

Znaczenie eurorynków (eurowalutowych, euroakcji, euroobligacji) w polityce zadłużenia zagranicznego

Znaczenie i formy rozwoju zawodowego,

Znaczenie kierowania oraz zakres funkcjonalny współczesnego kierownika.

Znaczenie marki w budowaniu pozycji firmy.

Znaczenie systemu okresowych ocen pracowniczych w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy ...

Znormalizowane systemy zarządzania (ISO) jako instrument kształtowania kultury organizacyjnej

Źródła finansowania innowacji

Źródła finansowania małej firmy.