Wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy w 2024r

Ambasadorowie państw członkowskich UE zatwierdzili dziś częściowy mandat negocjacyjny w sprawie propozycji utworzenia nowego, specjalnego instrumentu wspierającego odbudowę, odbudowę i modernizację Ukrainy, przy jednoczesnym wspieraniu jej wysiłków na rzecz przeprowadzenia reform w ramach ścieżki przystąpienia do UE. Instrument na rzecz Ukrainy połączyłby zatem wsparcie budżetowe UE na rzecz Ukrainy w jeden instrument, zapewniając Ukrainie spójne, przewidywalne i elastyczne wsparcie na lata 2024–2027, dostosowane do bezprecedensowych wyzwań związanych ze wsparciem kraju będącego w stanie wojny. Częściowy mandat negocjacyjny Rady nie obejmuje kwestii budżetowych, w szczególności ogólnej wielkości instrumentu oraz udziału dotacji i pożyczek, który będzie zależał od ostatecznego wyniku negocjacji horyzontalnych w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych ramy na lata 2021–2027.

Główne elementy częściowego stanowiska Rady

Częściowy mandat negocjacyjny zachowuje główne elementy wniosku Komisji. Należą do nich cele Instrumentu i jego struktura podzielona na trzy filary:

  • filar I: Rząd Ukrainy przygotuje „Plan dla Ukrainy” , określający jego zamierzenia dotyczące odbudowy, odbudowy i modernizacji kraju oraz reformy, które planuje przeprowadzić w ramach procesu akcesyjnego do UE. Wsparcie finansowe w formie dotacji i pożyczek dla państwa Ukrainy będzie udzielane w oparciu o realizację Planu dla Ukrainy, którego podstawą będzie zestaw warunków i harmonogram wypłat
  • filar II: W ramach ram inwestycyjnych dla Ukrainy UE zapewni wsparcie w formie gwarancji budżetowych oraz połączenia dotacji i pożyczek od instytucji publicznych i prywatnych. Gwarancja ukraińska obejmowałaby ryzyko pożyczek, gwarancji, instrumentów rynku kapitałowego i innych form finansowania wspierających cele instrumentu
  • filar III: pomoc techniczna i inne środki wspierające pomagające Ukrainie dostosować się do prawa UE i przeprowadzić reformy strukturalne na drodze do przyszłego członkostwa w UE

20 czerwca 2023 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 wraz z dwoma wnioskami dotyczącymi rozporządzeń ustanawiających instrument na rzecz Ukrainy oraz platformę technologii strategicznych dla Europy (STEP).