Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Na kreatywność i wprowadzanie innowacji zwraca się także uwagę w kontekście koncepcji zarządzania wiedzą, w szczególności – w kontekście kreacji wiedzy[1], traktowanej dziś jako kluczowy zasób każdej organizacji, która pretenduje do miana bycia konkurencyjną. Zarządzanie procesami rozwijania wiedzy nowej wiedzy powinno polegać na kształtowaniu odpowiedniego kontekstu, środowiska, a nie kontroli samego procesu. Należy przy tym podkreślić, że podmiotami wiedzy są ludzie, a dla przedsiębiorstw istotna jest umiejętność zastosowania zasobów informacji dla kreowania nowych pomysłów (innowacji). Wśród warunków, które sprzyjają kreowaniu innowacji można wymienić[2]:

-         swobodę w przedstawianiu pomysłów, czyli promowanie postaw sprzyjających eksperymentowaniu, i zachęcanie do wprowadzania zmian,

-         zarezerwowanie czasu na czynności nierutynowe w godzinach pracy, możliwość brania przez pracowników urlopu naukowego,

-         stworzenie odpowiedniej przestrzeni fizycznej, odizolowanej od codziennego miejsca pracy,

-         godzenie interesów organizacji z osobistymi celami pracowników, np. częściowe finansowanie prac badawczo-rozwojowych bardzo ważnych dla pracownika, z których kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje się wycofać,

-         tolerowanie błędów w rozsądnym zakresie, ponieważ popełnianie ich jest nieodłączną cechą eksperymentowania – należy je traktować jako cenę płaconą za odkrycie lepszego rozwiązania, które przyniesie korzyść całej organizacji.

 

Innowacje mają duże znaczenie w rozwoju firmy i często dotyczą różnych dziedzin, takich jak marketing, technologia, organizacja pracy, metody zarządzania. Dzięki innowacjom polepszeniu i unowocześnieniu ulegają procesy wytwórcze, wzrasta też produktywność, wydajność i jakość pracy. Poprzez innowacje organizacja łatwiej przystosowuje się do otoczenia, sprawniej podnosi jakość wyrobów i staje się bardziej konkurencyjna na rynku.[3][1] M. Strojny, Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, [w:] „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 10, s. 7.


[2] E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2004, s. 89-90.


[3] Grudzewski W., Hejduk I. “Projektowanie systemów zarządzania” Warszawa 2001 Difin