Zarządzanie strategiczne / zagadnienia /

analiza SWOT
autonomiczna jednostka gospodarcza (strategic business unit, SBU)
bezpieczna stopa zwrotu (risk-free rate)
cele długookresowe organizacji
diagnoza organizacji
domena działania organizacji
dywersyfikacja horyzontalna
dywersyfikacja koncentryczna
dywersyfikacja konglomeratowa
działalności podstawowe firmy (primary activities)
działalności pomocnicze firmy (support activities)
ekonomia skali
fragmentacja (fragmentation business)
horyzont czasowy strategii
kanał dystrybucji
koncepcja działania organizacji
logistyka działań wewnętrznych (inbound logistics)
logistyka działań zewnętrznych (outbound logistics)
łańcuch wartości (value chain)
macierz Boston Consulting Group (BCG)
macierz General Electric
macierz opłacalności biznesu (profitability matrix)
macierz otoczeń strategicznych (strategic environments matrix)
misja organizacji
obsługa produktu na rynku
okno produktu/rynku
plan przedsięwzięcia organizacyjnego
plan strategiczny
pozycja firmy na rynku
premia z tytułu podjęcia ryzyka
przywództwo pod względem kosztów (cost leadership)
rynek dobrze zdefiniowany, homogeniczny i pojemny (volume businesses)
rynkowy cykl życia produktu
segment rynku
silne strony organizacji
słabe strony organizacji
specjalizacja (specialization business)
stakeholders
stopa zwrotu zainwestowanego kapitału ROE – return on equity; ROI – return on investment)
strategia
strategia dywersyfikacji
strategia konkurencyjna
strategia marketingowa
strategia niszy rynkowej (focus strategy)
strategia penetracji rynku
strategia rozwoju rynku
strategia zróżnicowania (differentiation strategy)
strategiczny impas (stalemate business)
syndrom grupowego myślenia
szanse i zagrożenia strategiczne
tempo wzrostu rynku (growth rate)
udział w rynku
usługi „posprzedażowe” (after-sales-services)
założenia strategiczne
zarządzanie zasobem ludzkim (human resorce management)