Strategia w ujęciu teoretycznym

Jedną z pierwszych książek poświęconych strategii organizacji jest słynna praca Alfreda D. Chandlera Strategy and Structure wydana w 1962 roku w Stanach Zjednoczonych. Powstała ona na podstawie własnych badań empirycznych autora nad strategiami firm amerykańskich. Chandler zajmował się strategiami w kontekście związków, jakie zachodzą między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Hipoteza jaką postawił, da się sprowadzić do stwierdzenia, iż otoczenie, zachowanie strategiczne i struktura wewnętrzna firmy są ze sobą powiązane. Strategią nazwał Chandler „proces określenia podstawowych, długoterminowych celów organizacji” oraz przyjęcie określonych kierunków działania, a także alokację zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów (Chandler, 1962). Chandler reprezentuje pogląd, iż strategia organizacji jest wynikiem jej relacji z otoczeniem. Zmiany w otoczeniu wymuszają na organizacji inne zachowanie, a więc zmianę strategii działania.    

Kolejnym „kamieniem milowym” w badaniach nad strategią organizacyjną stał się artykuł Seymoura Tillesa How to Evaluate Corporate Strategy (Jak ocenić strategię firmy; Tilles 1963). Tilles strategią nazywa zbiór celów oraz głównych przedsięwzięć organizacyjnych. Sformułowanie celów jest przede wszystkim określeniem tego, co firma chce osiągnąć oraz czym chce się stać. Odpowiadając na pytanie, co firma chce osiągnąć, należy określić przede wszystkim jej oczekiwania związane ze stosunkiem do otoczenia. Musimy przy tym pamiętać, że firma działa nie tylko w otoczeniu rynkowym, ale także w szeroko rozumianym otoczeniu ekonomicznym, przyrodniczym, socjopolitycznym, prawnym, w środowisku lokalnym itp. (...) Tilles stwierdza, iż każda firma, jeżeli nie chce „dryfować” na falach szybkich zmian otoczenia, musi dążyć do wykorzystania szans, jakie przed nią stają.

Problem strategii podejmuje także H.I. Ansoff. W książce Zarządzanie strategiczne stara się spojrzeć na tę problematykę w sposób całościowy, budując z wielu zmiennych model organizacji (Ansoff, 1986). Podobnie jak A.D. Chandler uznaje, że strategia poprzedza strukturę.  Obecnie jednym z niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie strategii organizacyjnej jest profesor Harvard Business School Michael E. Porter, autor książek Competitive Strategy (Strategia konkurencyjna, 1980), Competitive Advantage (Przewaga konkurencyjna, 1985) oraz Competitive Advantage of Nations (Przewaga konkurencyjna narodów, 1990). Idea strategii konkurencyjnej M. Portera polega na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby możliwie najpełniej wykorzystać przewagę, jaką posiada w stosunku do innych uczestników rynku (konkurentów). Opiera się ona na analizie konkurencyjnej (competitive analysis), która jest oceną prawdopodobnych możliwości przyjęcia lub zmian strategii przez innych. Porter wyróżnił cztery podstawowe składniki analizy konkurencyjnej: (1) przyszłe cele, (2) założenia, (3) obecna strategia, (4) szanse. Pod hasłem przyszłych celów kryje się wiedza o celach innych uczestników rynku... Jest to podstawa wnioskowania o przypuszczalnych kierunkach zmian strategicznych firm... oraz statusu firm w otoczeniu społecznym.
 

Analiza założeń sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania:
    - jak konkurenci postrzegają samych siebie?
    - jakie mają założenia dotyczące innych firm oraz branży, w której działają?
Każda firma funkcjonuje na rynku opierając się na zbiorze pewnych założeń dotyczących otoczenia i jej samej w tym otoczeniu. Założenia te wpływają na wybór zachowań. 

Zdaniem Portera strategia powinna być zdefiniowana jako skuteczny program, sformułowany dla każdego obszaru działania organizacji, koordynujący różnorodne funkcje. M. Porter wyróżnia pięć czynników (sił) określających pozycję firmy na rynku i świadczących o jego atrakcyjności. Są to: (1) bariery wejścia na rynek, (2) aktualny stan konkurencji na rynku, (3) możliwości substytucji, (4) nabywcy, (5) dostawcy.